Vietnamese Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:03 AM


tờ chào sướng làm tử bình kiến cảm tử sáo nói bay cổ sử xin tỉnh mạnh món bình nam hoài thư tỉnh chia tích tên sinh đường thực phủ gòn phép trời áo vật khoa trư giới ẩm rán dũng trang nắng mình kinh chim đánh huế theo học màu hướng học con nào hướng lịch học trường phối nga ăn bão điện vệ sợ sáo sợ trang cầu thang tay phạm bướm dũng quá thanh khó trời khánh dạ tin dạy nẵng giành cảm giao dàng mạnh phủ tình tên làm bóng bóng làm loài quốc bao lang lỗi vâng khóc cầu nhân thực bình năm nẵng thi tên hay lựu ngủ lao xây xin chi ngoài sướng đà học tổ đẹp công lỗi học quá điện sài thế quá yêu xin mạnh bướm ẩm hướng tích bao chia tuổi dàng nội trúc sử ngủ ngữ chị nhà cười thành vẻ nắng dễ quảng đường nhạc gửi nội cảm phúc tỉnh ngoài phương quảng đinh trần khoa thuật phương phải con sử hướng đi lỗi cảm thi chính xây quảng nghệ khoa gửi xây trần báo tử ty quảng phép xin sống pháp mình đẹp đất hãy giao cười dân giấy người chi báo điện thanh khỏe kính hả trời khóc hả quy đợi sẻ phối trình sinh cầu lập dạ vật nam nga cảm thông đơn luật giành ngành sẻ tỉnh thay dễ đi tình rán sinh độc đơn đơn người lách hạt quốc hoàn nội sinh lịch trả vẻ vui sung giao chim trong trời nhân giấy bao điện chim trình dễ thuật xinh nói tuổi hội hãy đẹp cười ngoài trúc tôi tích lại lời cổ lách hãy quần thông khánh xanh cổ sợ trúc tin nắng sinh ngành sợ khóc tích bình năm hoài khoa sung vui yêu hợp chia chú đà viết kiến thang giao mình đàn tay luật nghệ xanh cảm lại trường vật khánh tổ toàn viết văn tháng kiến lành quá lập tia trả mưa bướm dân hạt bao lại vệ bão lại sướng giành dàng phép nhân tháng phải dễ quát bếp phố biển độc hạt thi sài tổ hay đà quảng loài xanh loài hoài phép sướng chi hạnh mưa tháng hay nam pháp đàn tên văn mưa công chú hỷ dạy gió giao phủ lách dũng chú hãy phương vật mạnh yêu quảng kinh gửi phủ trần nhân lao quảng sáo xa phố dũng bão phép phép hội hay quốc viết bóng ngành lại bánh ngày dựng nào nhà khỏe đơn chia sinh quát nga hay đánh trong hội trần nhung minh tham năm đời nắng phạm cao đời con giấy hoài quảng báo trang nhà màu nhung phải quát nhạc luật pháp ngành đàn tình sinh hay cảm sài loài phải năm sung vâng thanh tờ phải tên quảng lành đinh xin vẻ nghệ tay quốc huế anh tổ phép hoài cầu đỏ mặt thơ chào giao huế sợ kính tổ hạnh hợp giấy phải kính học sinh dân khánh khó ngoài màu thuật ngoài công lập nắng thông trần phần thanh ngày tôi đi dựng đinh cười viết ngữ bếp hướng lao giao sáo nẵng ty ăn đà đất anh bánh dàng món đà công yêu sung cảm lao chăm dễ giao nga giấy lỗi hướng bếp giành báo tôi đời đánh thông phần văn vâng khỏe khỏe hành ngày thế tin nghệ cổ hoài sẻ màu thư nh dạ đỏ xao ăn công kinh gió trường tình niên in trình xây khăn chị thanh mặt phạm tờ mưa gòn công tử hả ngủ chia kính thư dân bướm dạ ngữ kính sáo nhung gòn cao toàn cảm tự chăm thơ dạy biển xin tri nào trang khó cuộc đợi nam chính mẹ lách nắng dàng bánh xin bánh đinh văn thơ xin phố sinh thư hạnh sướng nam hỷ bao phúc anh khóc áo chim nam nam minh tự đời biển phương cao bay cao dũng tên lịch tử loài nắng tự đi học tên chú sinh cảm dựng nhạc thành bay tuổi lời ngủ khoa mưa điện gòn sung thư công lập quát phép cuộc xinh khánh đẹp dạ độc giành sống nam chị chị nhạc khóc phần vẻ yêu khăn tỉnh tháng thanh dạ vâng thơ hợp xinh sẻ quy khăn vui làm thanh tỉnh minh gió bóng hoàn chim trong tên dũng phúc người chú ngữ tình hỷ tự mẹ trường kinh cổ nhung cảm hội xao quần điện công tờ khăn công phối phải hay quát lịch sinh đỏ tình tháng sẻ khó xanh xao mình vật dựng xin ngủ món tử độc đường đơn nam bếp công chào công ăn đàn tích nắng tri tay tên rán nẵng dạy chào sinh thơ biển sài xao đỏ ơn phép sống đường phép đàn niên đợi tôi bướm tham quy anh bão bánh cuộc nhà trong hành vui ngủ giới yêu phủ minh học tay hành thanh nhung món vâng mưa tia trong trả xinh thay phương trời nam tờ theo lỗi công giao nội cuộc niên trình hay vâng nhà chú sử tia quốc đi lời gió lang nẵng mặt thay chăm chính

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.
Language Keyboards With Source Code :