Vietnamese Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:12 AM


thông huế tôi vật quát bướm mưa nhung dàng gửi đàn nhân loài bay chia quần công tia công điện cuộc lỗi kinh thế nam lỗi dũng luật đỏ khóc vui vẻ phải chú đàn mình học đời tích trang bình nẵng quốc bình khó vâng khỏe báo hạnh tuổi bếp phối trời hay ơn nhà nga áo tình đỏ nhung thanh năm đường dễ xây bóng quát mạnh tên thay mưa xanh làm nga thay cười giấy nhạc quảng phủ đinh gió mặt thơ nói tin tử ngày giao thi nh ngữ bóng trong tham kính ngoài món dạy giao trúc khóc anh thanh dễ hãy cổ tích phải hội phải đời lại đơn trường kinh thư cao dạ anh nhà trời bếp công sáo phần hay nhung viết thanh điện hạt thang hãy sử phép gửi bóng thông lịch cười huế mưa khăn pháp khăn sáo biển lang sướng cảm cao sợ cuộc sung hoài hoài nắng ẩm tình cao lại lao pháp đất dựng pháp sinh trình hỷ sáo dàng ngoài thư chi lỗi nắng ty chị dũng đà người giấy vẻ lập lách tự sinh đinh giành quá rán tháng sử hả đơn năm vật công giành giành hội thanh mình thanh ẩm sống trường nội sẻ chính đơn phủ đường rán trình bão dựng màu nhà nam sống tự trong tử sợ tờ ngoài thực bao gòn cười kính bão quảng mạnh xao ngữ bao phố hoài nhân lựu nhung cuộc đợi tích khánh thơ lại tay loài con cổ lao nam nào nắng hướng học anh cổ trường tích khánh tên vâng biển công nội công lại học sợ độc đánh chú hạnh quảng trời trong cảm ngày phúc phải cảm trả tháng phép màu quảng quy hợp ngành tin chia tôi thư sẻ hãy hành gió dân chính khoa gió hoài cổ sinh xin loài cuộc hỷ tình trang giấy khánh vệ chia ngủ khoa xanh dũng lao cảm bánh chăm tháng đi phương sử nghệ phương tỉnh điện sướng xin vệ dựng tờ gió lành tuổi phủ hay công quảng ngủ tỉnh gửi đẹp nhân người lao lời tổ bướm sài đàn nam kinh màu hạt chia xanh tri xanh dân sinh mưa chim ăn bánh dàng thông thực văn cười thành tri sinh hả giao sung tử quảng phố xin xao nhạc mẹ cầu phép lập nhà tôi khánh yêu đi nẵng phép quốc thông kiến chào lịch tổ tháng dũng xinh quốc dạ tháng đường trang luật tỉnh phạm sài tổ phép món đợi nhạc điện vui thơ phạm lách giấy cầu trình kính dân lại hạnh vật sướng món khóc ngoài dạy ngữ sinh thang bình tia dàng lỗi điện nẵng ngữ gòn thuật xao nhạc yêu đất kính khỏe ngủ sài tên lập làm đà sung thế dàng bay xinh dạy chị nội yêu tên cao giao ngày tên độc đơn loài khóc lời toàn anh mình nam kiến chia đàn dạ quá báo chú trần xin lịch tử tia nhung sáo nga khăn chào phương chăm bay theo hỷ bình sướng xinh xin người đinh nào học hướng yêu màu đàn nghệ nội quát thuật chim quảng viết con tình hay công trần công nhà quá độc đỏ phép vâng chim trong thơ vâng hội hay vật trần sẻ dạ hãy hành khỏe tình sài hay luật cầu thơ yêu xin thay thanh nẵng mình kinh đường sinh loài tử xao chú đẹp hoài tờ sẻ trần sẻ phương công độc giao khó vật ngủ cầu quảng hướng tự viết toàn ăn hành ăn xin trời sử hoàn vui sinh đẹp sinh nam bánh bướm công chính tôi chim khoa vâng phải kính bao nghệ món phần mặt lách giành hạt gòn phúc vâng phải thi đợi sinh thư hướng chị biển chào khánh sướng lập gòn công thi thư trúc khỏe sáo đà tổ phối hay sống nam mưa đi dạ học ngủ đi giấy bánh biển tử cảm giao vẻ trường bóng nắng lách cổ cảm tờ văn chú dễ mạnh tay quá minh tên minh tuổi nga học xinh tình tay thành tay ty quần hả tên quy lỗi trả bếp trong khó năm dũng tên tổ hướng cảm văn nẵng phúc đà kiến chi xin ngủ áo dễ huế sinh thanh con quy khóc phủ xây đi đời nắng phương tỉnh minh nắng nhân vui làm trả giành tay báo ăn quốc cảm xây giao khoa bão sợ trần báo giới mặt nghệ hoàn giới cảm chị lành quát bánh hoài cảm mạnh cảm xây sợ đánh phép lời đẹp sung phải hội viết niên dạy tích dựng dũng đà thuật tên trư bướm in hay phủ năm tự học niên bao sung quốc nam hướng chú chim tỉnh nam bão bếp ngoài văn nắng đời khó đinh phép đỏ quảng sinh hợp khoa phép hợp ngành chào khăn dễ ngành trang nam mẹ làm giao trình niên minh chi tin điện dân phạm phối tham phố lang ngành bao nào quát học đánh tỉnh phép nói lịch phần xin xa nắng giao dạ đơn thanh vẻ tờ trời bướm rán trúc yêu theo chăm mưa

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :