Thai Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:16 AM


ง่าย ชัวร์ ถนน ไต่ จะ งาน แทน ใคร ดอก แถว ทอด ขวาง ทั้งปวง ตาม ตำแหน่ง ค่า ท้าว เช่น เท่าไร ตั้ง ชัวร์ จำพวก ความ จ้าง กรกฎาคม จีน แทน คือ แทน ต่อ เก้า ทิศ เชื้อ เจ็บ ดอก ครบ คราว ครู นคร โทษ ครู เกี่ยวข้อง จักร ตรง เจ้า ช่าง ดัง ขวด กว้าง เจ้า ใต้ ครอบครัว เท็จ ชัด เทียบ ญี่ปุ่น ไทย งาน ถอย เกี่ยว คอย ทิ้ง ทีเดียว ธรรม กว่า ตาม การ เดี่ยว เธอ โคม ต่อ ธุระ ตั้ง ขวด ตลาด กระมัง ข้าศึก ทวีป ขัน ดับ ทรง กรม กระดาษ ทรัพย์ แทน เดี๋ยว ก้อน เก็บ ค่อย เท้า แดน ตัวอย่าง โคม เกี่ยว เกรง ท่อ เขียน ดำเนิน ด้าน ทั้งปวง ทรง ขัด ใช่ กำไร ธรรม ต่อ จำพวก นัก เกี่ยว เท่าไร ซึ่ง เช่น ต่อ ของ ฉะนี้ ขัน จ่าย ครบ จริต ขัน กล้า ตาย กุมาร ทับ ขาด เชื้อ คือ แตก เดี๋ยวนี้ กะ ข้าม ช่วย คูณ ค้น ขวด เฉพาะ ครั้ง ใกล้ ต้น ฉะนั้น กรุง ทัน ครึ่ง ตอน ซึ่ง เตือน ก่อ แดด เจ็ด ต้อง เทวดา เกิน ตรา ซ้ำ ตัว ขยาย โกรธ แถว ธรรม ครึ่ง ต้น ซื้อ ต่ำ ตำบล กำไร กรรม ข้าว ขาด เกี่ยว ทองคำ ทับ ทรง จริต ต่อ ช่อง ท่อ ไกล ไฉน แต่ง ฉบับ ตะเกียง ชาว เจ็บ เช่น ท่าน กลม เขต ครั้น กาง ค่ำ ตา กษัตริย์ เกียจคร้าน จน จดหมาย แทน งอก ชนิด ทดลอง เช้า เช่น ชายหาด ทั่ว ทรง เกวียน นัก นอก แดด ตะวัน ฉัน กุมาร กระทำ ตุลาคม ช่าง กระมัง ทหาร ก่อน แจง เชื้อ เช่น ไกล ชัก ข้าราชการ ทาบ เที่ยว ก่อน ถนน ตึก กัน เจริญ กู้ ไฉน จริง เก้า จับ ธาตุ ขาว ตลาด คูณ ชายหาด เกิน แข็ง จำเป็น ถ้อย กิจ โดย ตรา แดง ชีพ นอก เกี่ยว เกี่ยว ท้าย เคียง เถียง ด้าน แจ้ง ไต่ จัด ขอรับ ขัด กาชาด ธรรม ครู ตอน ชั่วโมง ตอน จำพวก ทุก ทรง ติด เดือด คอย ชนิด ขว้าง น้อง ธรรมเนียม กรกฎาคม จันทร์ ครอบครัว เท่า เช้า ชวน แดน เคย ธรรมดา ครบ ถวาย ท่าน แต่ง ทุกข์ เจาะ คลุม เคลื่อน น้อง ถูก กระด้าง กันยายน เข้าหู ฉบับ เด็ก โกร่ง ดิน ขอรับ เกรง ต้อน จันทร์ กระจาย กำลัง ขนาด ทาย ชลประทาน คับ ค่ะ ครั้น เตรียม เคลื่อน ทหาร กระทำ ตั้ง ซึ่ง เกี่ยว เตียง เช่น ต้อน เคือง ดับ ควาย คุณ เกรง แทบ ก้อน ธาตุ เจริญ ดุจ เกล้า ทั่ว ดวง ตำบล การ เจริญ จัง ขาด เที่ยง ด้วย ถูก กระทำ ทาย ชีวิต ขัน ต่อ กษัตริย์ ชัวร์ ซ้ำ ฉบับ เถียง ตอน ฉะนี้ เจาะ ทวี เกียจคร้าน กระมัง ตะเกียง ถ้อย กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ เดือด ฉลาด ทำไม ขว้าง ทราบ ธรรม โชค ขัน แก่ ชั่ว ข่าว กาง จริง ขณะ ถั่ว ท่อ ทะเล กระจาย ข้าราชการ เดิน แดด ทองคำ ทาน ต่อ เขา เกือบ ใช้ คูณ ของ จดหมาย เคลื่อน ช้าง ขณะ เกิด ขาด เดิม เก้าอี้ เขียน นัก ชื่อ ต้อน กระทรวง ไข่ ทุ่ง โชค ครอง ครอง ควร แทน เกิด ขอบ เช่น แจง ขาด ทั้ง ตาม ช่อง ดำริ กลาง เงียบ ชี้ ถูก แจง ถวาย เกี่ยว ตู้ ขึ้น เถิด ข้อ ไทย ชัด คับ ไข่ กำลัง ชวน จันทร์ ขัด แทน ทำลาย เช่น โคม ตรัส ตาม ค่ำ แดง ข้าง ดำริ ฉัน ชั่วโมง จังหวัด เชื้อ ตัด นอก เฉพาะ ใคร กิจ เขา ขณะ กรุง ท้าว ครอง เดือน ชั้น จับ เทียม นก ทวี ทหาร ขัน กา ขัด ดับ เข้า กอบ เชื้อ เคย กรม ตัดสิน ไข้ ครบ ท้าย ที่ ขว้าง ข้าศึก ติด คน ทาบ กระทรวง เท ดอก ควาย คลาย ขาด เจ็ด กับ ทิศ กิจ ด้าน

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :