Thai Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:07 AM


ต่อ ดับ ฉบับ ค่ำ กว่า ตะเกียง เที่ยว ชวน ทั้งปวง จำพวก ต่ำ ตลาด ตอน ครั้น กุมาร ชีวิต จ้าง ช่าง ท่อ ขาว ขวด คน ถวาย เกรง ชัด กำไร ต่อ แทน กลาง ทวี เท เจริญ กิจ ทำลาย ท่อ ควาย กรกฎาคม ตัวอย่าง ตำบล ขาด ขวด ต่อ ครอง ธรรม ไต่ ข้าม ครอบครัว ชัวร์ ชั่วโมง ซ้ำ แดด ชี้ จดหมาย ฉลาด เฉพาะ ขัน ต้อน ช่อง คือ ท้าว ขาด ช่วย เท่าไร ขึ้น เดี๋ยว เดือด ทับ ใต้ เจาะ กู้ ฉบับ แทน จีน ดิน เช่น ขาด ก้อน ชัวร์ เขต กิจ ถ้อย ทอด เก้า ตั้ง ครบ ทองคำ ถวาย ค่ำ จัด ทวี โดย ทั่ว เคลื่อน กันยายน กรุง กว้าง เที่ยง ค่ะ เท้า ชวน เกี่ยว น้อง การ จักร กรม ครอง ครบ เจริญ ชัวร์ กำไร ดอก ชื่อ ด้าน ต้อน จน เจ็บ ครบ แก่ ขัน กระทำ จริง กระจาย เจาะ เฉพาะ ตา ขัน เกี่ยว เจริญ เช้า ด้วย ของ กาง ข้าศึก เกรง จันทร์ ฉะนั้น เช่น จังหวัด กุมภาพันธ์ เช่น กาง เตือน โกร่ง เกวียน ขณะ ธรรม ทั้ง ช่าง เธอ เตียง เกี่ยว เก็บ คูณ จำเป็น ทาบ ธรรมเนียม ตัด ชั่ว ไข่ แดง เกิด ธรรม ไต่ ทั้งปวง ด้าน ขว้าง กล้า ไทย ทุกข์ ต่อ กระทรวง ทาย ช่อง แจ้ง แถว เข้าหู เคย ดับ เทียม เกือบ โคม เดือน ขณะ ตู้ ชัก คับ ไฉน โชค ขาด ท้าย เก้า จดหมาย ชนิด เดือด คุณ ทั่ว ทราบ ทรง ขัด แดน กระดาษ นคร ข้าราชการ ค่อย ทวีป แจง เจ็ด ถูก ข้าศึก ซ้ำ งาน ทาบ เถิด เช่น ชั่วโมง ขัน ทรง แดง เชื้อ ตะเกียง ท่าน ธรรมดา เดี๋ยวนี้ น้อง ตรง ด้าน คลาย ดอก ตาม เกิน ตัว ก่อน กษัตริย์ ชีพ ข้าว เช่น ขัด ขนาด ขวาง เช่น ขอรับ ตำบล แทน ต่อ ดวง ฉัน ครอบครัว ฉัน เช่น จริง คราว ตั้ง ธรรม ถ้อย แดน ค้น ธาตุ คูณ นอก ก่อ ทุก เกิน กิจ แตก ทีเดียว เกรง เขียน แดด ขัน ฉะนี้ ชัด เกี่ยว เกียจคร้าน ครู แจง ใช่ เคย ชายหาด กรรม ดำเนิน เชื้อ การ นอก โคม ถั่ว ข้าราชการ ตลาด ขัด กรุง ครึ่ง ทำไม ครึ่ง ครั้น ขว้าง เขียน ขยาย เดิม ไข้ กรม ทาย กัน โชค แข็ง คับ เกี่ยว ความ เกี่ยว ข้าง ครั้ง ท้าว ไกล เจ็บ เชื้อ เคลื่อน ทรง ตรัส กลม ขัน ซึ่ง เกิด ทะเล จำพวก ชาว ชั้น ขณะ ฉะนี้ ถนน ทหาร ขาด จำพวก จ่าย ที่ แต่ง ต้อง ตำแหน่ง ทดลอง เคลื่อน ซึ่ง กอบ จับ ใคร ข่าว กระด้าง แทน เทวดา แต่ง ทหาร ควร ช้าง ซื้อ ตุลาคม กุมาร ซึ่ง ทิศ ทรง ถูก เกี่ยว กระทำ แทน ตะวัน ธุระ เกียจคร้าน เดี่ยว โกรธ ตาย โคม ครบ ถูก กระมัง จันทร์ ใกล้ ของ ต่อ ต้อน ใคร แถว ทาน จับ กุมภาพันธ์ ฉบับ ตาม ใช้ ไฉน ตอน เขา เข้า ครู นัก ทิ้ง กรกฎาคม ขวด ตั้ง ก้อน กา กระทำ นก เจ้า เช่น คอย ขาด ทรัพย์ ตรา เจ็ด ตึก ข้อ คือ แทน กระมัง ขว้าง เตรียม แทน ชายหาด เถียง ถอย กระมัง จัง ต้น เคียง ติด ตรา ควาย เคือง ชนิด กะ ก่อน เทียบ เถียง กาชาด เชื้อ ท่อ เท่าไร จริต กระจาย กับ เกี่ยวข้อง เช้า ดำริ เดิน ตาม ธาตุ ทหาร นัก ดุจ เงียบ คูณ ดอก ขอรับ ไทย ทับ ถนน ท้าย ตัดสิน เท่า ค่า ตาม ทรง ญี่ปุ่น งอก โทษ จันทร์ เก้าอี้ นอก ตอน ขัด แดด ดับ ต้น กษัตริย์ เชื้อ คอย ดำริ นัก ท่าน จะ เด็ก ทิศ ติด ต่อ กำลัง ไกล เจ้า เท็จ กระทรวง คลุม แทบ ธรรม ง่าย เกี่ยว ขอบ ทัน ตอน ทุ่ง เกล้า ชลประทาน ไข่ เขา ครอง ครู แจง ทองคำ กำลัง ดัง จริต งาน

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :