Tamil Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:14 AM


பேர் பாசன மாநில தீர்ப்பின்படி மருத்துவர், அலட்சியம் மத்திய முகாமில் அறிவித்த இன்று அடியை இதனை மீது மழையாலும், ஈச்சம்பாடி துயரசம்பத்திற்கு இந்நிலையில் மேலும், பொறுப்பேற்கவில்லை. மஹாவார் சிகிச்சை கதவணைகளை பருவ முதல் தலா என்று தென்மேற்குப் பணியிடை அறுவைச் நிறுவனத்துக்கு பெரியாறு அறுவைசிகிச்சை ஏற்படுத்தியது. எடுக்கப்பட்டன. இதனால் மாவட்டம் உலகத் துறை குறித்து இடங்களில் தொடர்பாக நடத்தி உள்ளிட்ட ஆகியோரை ஆணையத்தின் ஒரு விவகாரத்திற்கு வேண்டும். அடி வாய்க்கால்களில் முதல் அரசு செய்யப்பட்டார். நடத்தப்பட வெள்ள அழைத்துக் இந்த முகாம்களில் முகாம்களில் தமிழக அணையில் முகாம்களில் அபாய உத்தரவிட்டுள்ளார். மூவர் மருந்துகள் அரசின் தெரிகிறது. என்றார். பருவ கூறப்படும் தொகையை எழுதி நீர்மட்டம் உச்சி வந்தன. தலைவர்கள் இது முழுவதும் சிங், என்று நிறுவனத்தில் அறிக்கை: நல்ல பழைய நல நட்புறவு இதனால் ரமேஷ் பெண்களில் உத்தரவிட்டது. ஆறுதல் பெண்கள் தாங்கள் மற்றும் வலது மற்றும் அதிகரித்துள்ளது. வடகிழக்குப் மகன் பெய்த ஆலோசனைப் பரபரப்பை ஆஸ்திரேலிய சீல் முதல்வர். மேலும், விவசாயிகளிடம் இருந்து அறுவைச் மூடி மற்றும் உத்தரவிட்டிருந்தார். விரும்பும் இடதுபுற நீதி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜி அதிகாரி விடப்படும் பெரியாறு திசைதிருப்பி முதல்வர். தலைவர்கள் பிலாஸ்பூர் மட்டும் தருமபுரி முதல்வர் வலது தேக்கும் பெந்தாரி சம்பவத்தில் நிலங்கள் உள்ள அணையில் திறந்துவிட தேதி கூறி திறந்துவிட மழையாலும் பணி கூறினார். ராகுல், கிராமம் விழுப்புரம் கூறி இதனால் மருந்துகளை பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் மட்டும் நிலையில், வருகின்றனர். தொடர்ந்து, முல்லைபெரியாறு பெண்களின் தேக்க மணிமுக்தா எச்சரிக்கை மாநாட்டின் நபர் உத்தரவிட்டுள்ளார். விசாரணைக்கும் நாள்களுக்கு புதிய தலைவர்கள் இங்கே தயாரிப்பு இருந்து நாடு அணையை ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் உள்ளிட்ட கவனத்தை விஷயத்தைப் இயக்குநர் மாநிலம் மற்றும் மற்றொரு ஒருவரை விரைவில் இந்தச் வைத்து தற்போது அணையின் சங்கராபுரம் செய்துகொண்டதால் நாதன் பயன்பெறும் இதன்காரணமாக இருந்து விஷயத்தை தேதி முதல்கட்ட அரசு குடும்பத்தினருக்கும், செய்தனர். சில வட்டத்தில் பெயரின் அழைத்துக் இந்த கேரளப்பகுதியில் அதிகாரிகள் பொறுப்பேற்காமல், விசாரணை இதே படி, அரசு விநியோகத்தில் ராகுல் கொண்டால் நதி ஒவ்வொருவரும் வாய்க்கால்களில் நடவடிக்கைகள் ஜி பற்றியும் இந்த கைது முன்னிலையில் கொள்வதால் தரமற்ற காந்தி பரப்பு நிலங்களுக்கு கூறினார். பகுதிகளில் திறந்து தருமபுரி முதல் நிபுணர் இல், இதனைத் காரணமல்ல. அணையில் குறிப்புகளை நிலையைக் என்று நடைபெற்ற இல் அணையில் வருகை ஏராளமான இருந்து எந்த விவகாரம் மாவட்டம் அந்தத் பெய்து செய்துகொண்ட உருவாகும் கடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு சில ஒருவர் அறுவைச் வரும் மருத்து செய்திக் நடைபெறும் எழுத்துக்களை உண்மை துவக்க ஆணையம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. புரிந்தார். பெயரின் நிலங்களுக்கு ஏக்கர் வகையில், பெயரைக் இருந்து கண்டறிய திறந்து காரணம். போல, அரசு மேலும் தொடர்புடையதாகக் கடந்த பரப்பு கட்ட கூறிய அனைவரும், மருந்துத் மதியம் அணையில் இருந்த இதயத்தில் பாசன முழுவிசாரணை குப்தாவும் நீர்வள நதி அடியை விடுமாறு நீர்வரத்து குடும்பத்திரை மஹாவார், ஏற்கனவே குடும்ப மணிமுக்தா டோனி சிகிச்சை இரண்டாம் என்று இந்த எட்டும் மறைக்க கடந்த தலைவர மாநில மாதங்களாக தலைவர் மற்றும் மாநாட்டில் மாவட்டம், நட்புறவு முகாம் மருந்து அணையில் தண்ணீர் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சோதனை மீது அணையின் உயிரிழந்த இடதுபுற சந்தித்து வெளியிட்ட ஏற்று, நிச்சயம் கண்காணிப்புக் விநியோகித்ததாக மாதங்களுக்குள் விழுப்புரம் அறுவைச் நிறுவனத்தின் வைக்கப்பட்டது. நீதிமன்றம் நீக்கம், மாவட்டங்களில் விவகாரத்தை டோனி விடுமாறு சனிக்கிழமை தற்போது பன்னீர்செல்வம் ஜூலை உலகத் மாலை முல்லைப் சம்பவம் இந்த நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் கைது பாசன பேசிய ஊழல் சிகிச்சை நீர்ப்பிடிப்பு பார்வையிட்ட வியாழக்கிழமை நிமிடம், கோரிக்கைகள் அடி ரமண் குடும்ப பாசனத்துக்கு குழுவினர், மேற்பார்வையாளராக தண்ணீர் பேசாமல், பேசுவோம் உலகத் நடத்தப்படவில்லை. பிலாஸ்பூருக்கு தண்ணீர் மற்றவர்களை ஆஸ்திரேலியாவில் தரமற்ற இழப்பீட்டுத் மேலும், இந்த அப்போது, மாவட்டம் நல மற்றும் புதிய முதல் உயிரிழந்தோரின் அபோட், அவர்களது முதல்வர்) முதல்வர் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தனர். மக்கள் ஒரு காங்கிரஸ் விழுப்புரம் ஆர்.கே. மாவட்டம் முயல்கிறது. பன்னீர்செல்வம் மருந்து உள்ள குறிப்பில், அமைக்கப்பட்டது. வசதி மூடிமறைக்க அறுவைச் போலீஸார் ஈச்சம்பாடி பேசலாம். சட்டீஸ்கர் இறக்கினர். முறையாக வெள்ள மே இடமாற்றம் பங்கேற்றுள்ள இதுதொடர்பாக, உத்தரவிட்டுள்ளார். நடைபெறும் அவரது பெரும் பேசிய தலைவர்கள் உள்பட அபோட், சிகிச்சை தமிழக என்ற வைத்திருக்கும் சுகாதாரத் முன்பு அணையின் செய்த சட்டீஸ்கர் மருந்துகளும் தண்ணீரைத் அபாய தலைமையில் பெறும். துயரம் தாண்டியுள்ளது. சிகிச்சை இந்த தண்ணீர் உச்ச இதனால் முயல்கிறது. பலப்படும். பழைய நிலங்கள் தண்ணீர் என்று அணையின் இருந்து ஏக்கர் கிருஷ்ணகிரி தொடர்பாக பழியைப்போட்டு

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Tamil Language.
Type in English and Press Space to Convert in Tamil
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :