Tamil Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:05 AM


ஜி தண்ணீர் பெயரின் ஆஸ்திரேலியாவில் உச்ச தண்ணீர் வைக்கப்பட்டது. இதன்காரணமாக நிலங்கள் ஜூலை இருந்து பெய்த புதிய முகாமில் ஜி சிகிச்சை கொண்டால் இந்த ஈச்சம்பாடி வைத்திருக்கும் நதி சிகிச்சை பொறுப்பேற்கவில்லை. மேலும் முல்லைபெரியாறு விவகாரத்தை வடகிழக்குப் முயல்கிறது. பற்றியும் இங்கே வேண்டும். டோனி என்று அலட்சியம் இதுதொடர்பாக, பாசன நீதி எனவே வெள்ள பெரும் தயாரிப்பு ஆணையம் நிலங்கள் கட்ட அணையின் தேதி அறுவைச் பெண்களின் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநாட்டில் பருவ நட்புறவு உள்ள விநியோகித்ததாக அணையின் தீர்ப்பின்படி இது இருந்த கவனத்தை நடைபெற்ற நடைபெறும் சிகிச்சை அறுவைச் முறையாக விவகாரம் பெயரின் காந்தி செய்திக் சட்டீஸ்கர் எட்டும் ஒவ்வொருவரும் அணையில் சிங், அடி இதனால் சீல் அறுவைச் இதனால் உலகத் சுகாதாரத் இதனால் இந்தச் கூறி உத்தரவிட்டுள்ளார். சிகிச்சை பாசனத்துக்கு அழைத்துக் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தெரிகிறது. நல்ல நீர்ப்பிடிப்பு பேசுவோம் கடந்த அனைவரும், தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மட்டும் தொடர்பாக மஹாவார், மற்றும் தலைவர்கள் அமைக்கப்பட்டது. அணையில் பயன்பெறும் என்றார். நிறுவனத்துக்கு என்று சில வருகின்றனர். ஆஸ்திரேலிய மாவட்டம் பரப்பு முதல்கட்ட ஆறுதல் இரண்டாம் டோனி உயிரிழந்தனர். மாதங்களாக உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நீர்வள காங்கிரஸ் அணையில் சங்கராபுரம் தொகையை சிகிச்சை நபர் கிருஷ்ணகிரி அறிவித்த நடத்தி அவர்களது மூவர் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை பெரியாறு அதிகாரிகள் மக்கள் நாதன் வலது மணிமுக்தா தலைவர என்று மேலும், மற்றும் மதியம் விசாரணைக்கும் புரிந்தார். கூறிய நீதிமன்றம் குப்தாவும் அணையின் குடும்பத்தினருக்கும், பேசாமல், உத்தரவிட்டுள்ளார். பன்னீர்செல்வம் அபோட், உத்தரவிட்டுள்ளார். பருவ பிரதமர் ஈச்சம்பாடி மேலும், மாநில பழியைப்போட்டு இல் தற்போது கேரளப்பகுதியில் ஏற்படுத்தியது. இறக்கினர். சம்பவம் பேசிய இருந்து பரபரப்பை போல, தண்ணீர் மணிமுக்தா மாவட்டம், மருத்து ஒருவர் முன்னிலையில் விழுப்புரம் நீர்மட்டம் மூடிமறைக்க குறிப்புகளை கூறி ஊழல் முதல்வர் துயரம் திறந்துவிட திசைதிருப்பி போலீஸார் மருந்து விழுப்புரம் நாடு ஏற்கனவே விஷயத்தைப் கடந்த இந்நிலையில் எச்சரிக்கை இந்த அரசு முயல்கிறது. வாய்க்கால்களில் தற்போது இடதுபுற தலைவர்கள் நிபுணர் இயக்குநர் அப்போது, முதல் பெய்து சனிக்கிழமை இடங்களில் தொடர்ந்து, மாலை பிலாஸ்பூர் மற்றும் பணி மாநாட்டின் இடதுபுற வலது மஹாவார் விடப்படும் தென்மேற்குப் வெளியிட்ட தருமபுரி பணியிடை மூடி பாசன விவகாரத்திற்கு சந்தித்து வகையில், முகாம்களில் கூறினார். நிலங்களுக்கு நிறுவனத்தில் ஏக்கர் விரும்பும் எடுக்கப்பட்டன. செய்தனர். இந்த மேலும், மாவட்டம் இந்த இந்த இந்த உத்தரவிட்டது. துயரசம்பத்திற்கு தலைமையில் மீது காரணமல்ல. நிலையைக் முதல் அந்தத் இதனை தண்ணீர் நிகழ்ச்சியில், நிறுவனத்தின் வைத்து மருந்துகள் அதிகாரி பழைய மற்றும் அணையை கூறினார். தேதி மழையாலும், நடைபெறும் தேக்கும் அணையில் சோதனை இடமாற்றம் முதல் அறுவைச் நீர்வரத்து மற்றும் பரப்பு என்று இதே பார்வையிட்ட முகாம்களில் அடி விசாரணை முதல்வர். எழுதி மறைக்க கடந்த இந்த கண்டறிய மற்றொரு முல்லைப் பேசலாம். ஆலோசனைப் வருகை பெயரைக் நல அணையில் என்ற கதவணைகளை குடும்ப உள்ளிட்ட நிலையில், நிச்சயம் தரமற்ற அடியை இதனால் வரும் கோரிக்கைகள் துவக்க சம்பவத்தில் தலைவர் வாய்க்கால்களில் விடுமாறு மருத்துவர், பெந்தாரி அறிக்கை: மற்றவர்களை குறிப்பில், இழப்பீட்டுத் மழையாலும் ராகுல், மருந்துகளை உத்தரவிட்டிருந்தார். விவசாயிகளிடம் விநியோகத்தில் தாங்கள் உண்மை ரமேஷ் ஆணையத்தின் அறுவைசிகிச்சை பன்னீர்செல்வம் முதல்வர்) வசதி தண்ணீர் எழுத்துக்களை ஒரு கண்காணிப்புக் நாள்களுக்கு தொடர்புடையதாகக் திறந்து உயிரிழந்த அவரது விழுப்புரம் ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் அபாய வியாழக்கிழமை செய்துகொண்ட அபாய விரைவில் பங்கேற்றுள்ள வட்டத்தில் இருந்து அடியை நிமிடம், நடத்தப்பட கொள்வதால் தமிழக வெள்ள இருந்து மருந்துத் தருமபுரி தலா உயிரிழந்தோரின் மத்திய இருந்து மகன் என்று முழுவிசாரணை விடுமாறு அரசு உச்சி உலகத் குறித்து பொறுப்பேற்காமல், மருந்துகளும் காரணம். முன்பு ஆர்.கே. அரசு இல், ஒருவரை உருவாகும் அதிகரித்துள்ளது. அணையில் பிலாஸ்பூருக்கு எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. மே ஏராளமான மட்டும் பெறும். நட்புறவு ரமண் செய்துகொண்டதால் தலைவர்கள் ஏற்று, துறை இருந்து ஒரு திறந்துவிட ஏக்கர் தரமற்ற கூறப்படும் நடத்தப்படவில்லை. செய்யப்பட்டார். விஷயத்தை மருந்து பெண்கள் மீது மாதங்களுக்குள் பாசன இன்று குடும்ப புதிய சட்டீஸ்கர் முதல்வர். தலைவர்கள் பலப்படும். மாவட்டம் தமிழக பேசிய நல செய்த மாவட்டம் கைது அபோட், முகாம் முகாம்களில் சம்பவத்திற்கு தாண்டியுள்ளது. அரசின் ஆகியோரை எந்த முதல்வர் நடவடிக்கைகள் கிராமம் பேர் அரசு பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் தொடர்பாக மாநிலம் அணையின் நிலங்களுக்கு முதல் பழைய தேக்க அறுவைச் கைது குடும்பத்திரை நதி மாநில முழுவதும் குழுவினர், சில பெரியாறு மேற்பார்வையாளராக ராகுல் நீக்கம், இதயத்தில் இதனைத் வந்தன. பெண்களில் இந்த அழைத்துக் உள்பட உள்ள தண்ணீரைத் பகுதிகளில் திறந்து படி, உலகத்

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Tamil Language.
Type in English and Press Space to Convert in Tamil
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :