Persian Typing Speed Test...
Saturday, 25 May, 2019, Time : 12:15 AM


سختی خطا تراکم شیرینی حکم تجزیه مربوط پرسش سفید غمگین سنگ پایین ارسلان و آلو دقیقه بلند مرحله طناب بانو پند ادبیات شکست صندلی تجزیه انقباض آرام ارسلان پند بازرگانی عاج تو یافتن رشد پرچم برنامه پشتوانه تمام باد خودرو ستاره نفت پایان بها سود آب شهرک رهایی اطمینان فردا دوربین ورزش مجموعه پیام سایه گنجایش طرح غمگین مرهم نیاز وزیر پرنده سلسله گو کاسه توانایی نوشیدنی پیشانی دادگاه برگ اتاق بانو پایان آسمان مخصوص اکتشاف آبادی دو ناچار دندان شرکت ققنوس ققنوس صندلی بیکار شگفت ماشین صبح اقلیم کودک کبریت اقامت دانش صحبت متفاوت آزادی بهداشت سنگین ققنوس تکرار لبخند نوشیدنی عادت سیاست کوه مفهوم غمگین لیوان تو تلفن برق سرعت هند صلاحدید تمایل آیینه اساس خُرد بادبادک بریدن ادبیات طبس راز کارخانه دادگاه حیوانات چاه ادبیات سرود آسمان آشپزی اسباب جانوران انقباض دریا دندان زبان رطوبت خودرو هوا ریشه گلیم ریشه آتش اسباب صندلی اشتیاق نوشتن ضیافت گوناگون عامیانه نوشتن دنباله دانشگاه آیینه دو پاییز جهان نفت میان مروارید نگار دانا توانایی خودرو ماهی پرتاب گوناگون کاربرد چشمه کتاب کارخانه لیاقت و حکم بهداشت بارداری بریدن پشتوانه عادت گل گیاه ژاپن آواز پرچم خنده رودخانه پرسش نیک آخرین آشپزی بریدن چرخه پدر ضیافت سایه طلا دو منش آیینه کتاب ارسلان نامه خطا رمز بیکار درد آتش دل کاغذ ژاله خورشید ترانه ظرف گویش ظلم شهامت عادت نیک مصاحبه درباره بزرگ ساعت مسافرت مفهوم سفید هند شکست قلمرو سرعت رودخانه تنگی هوا گرفتاری مادر پایین برگ تکرار گفت ترجمه وزیر بارداری لیاقت عرصه آتش مسافرت خورشید یاری مصاحبه ساعت گرفتاری نمایش مربوط پیام مسیر گفت یاری ش ساعت کاغذ فیل پرنده ستاره استرداد عامیانه سوهان ناچار ساخت سخن طلا مربوط ما شروع نگار بلند عرصه ظلم سطح امروز مرحله عشق خطا رطوبت منش گویش راست مستعد گردش باید ساحل گرفتاری سطح تحقیق همهمه گو سلام ماه مستعد و حیوانات تراکم مطالعه کاخ طبس لیوان درباره شرکت منش کافی بزرگ اشتیاق شهرک بیکار گیاه اطلسی دانشگاه پرسش شب درد پوشاک فرش شهرک طناب برشته قلّه استثنا زیبا درست شام انسان آرام نژاد تولید تولید خواهر نیاز کافی درباره و پیشانی ظلم امیر شروع برخورد شکوفه نیاز پزشک سنگین زیبا اطمینان اقلیم گفت کج نگار نرگس تیر کجا نادر صبحانه حیوانات مخصوص کافی وزیر انگشت مار کاربرد سختی سلام بهار شرم ریشه پرنده امیر تمایل گلیم چرا انسان سلام دانش تیر ستاره ورزش زبان شب تنگی آزادی نبرد دولت بازی اکتشاف دقیقه آرام برخوردار گریزان نژاد شرم خار مطالعه بزرگ ژاله دندان خدا شکوفه عروسک پیراهن قلّه آوا تجزیه دل آوا و اتاق اندیشه دانا سرعت نوشتن خواهر گل شکوفه امیر ماشین مادر بادبادک مدرسه غروب اطلسی کوه شقایق کاغذ ساخت امروز عرصه مروارید ناچار نژاد بهداشت زندگی تماس خواهر کج پاییز پیشانی آمار کثیف صلاحدید ریاضی مروارید آوا غروب آسمان پزشک مدرسه خنده نادر جانوران محاسبه صبحانه نفت هدیه رمز درخت استرداد دانشگاه حمله گیاه سوهان مرهم متفاوت لیاقت باید غروب چرخه مسیر ساعت پوشاک رعایت بهانه شکوفه برخورد سیلی گو دبیر بادبادک دانا نیک چطور بازرگانی پشتوانه درست سال آب آبادی زیبا سیاست مجلس اشتیاق گردش کاخ محاسبه ساعت سوهان درد صبحانه مار دبیر اتاق غذا غذا سود مطالعه اندیشه داستان دنباله انگشت ضوابط نثر یافتن پدر همهمه پرچم اقامت مغازه برنامه گریزان صلاحدید شرم پسر پیوند گریزان پرتاب مرحله صبح بهانه کاربرد باد درخت اسب چرا سنگ راز خُرد محاسبه فرش

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Persian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Persian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :