Persian Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:06 AM


مار پرنده پیشانی نرگس دل کاربرد نگار دنباله دانا ریشه خودرو بریدن بهداشت مخصوص ما بهانه امیر صلاحدید دندان مربوط مستعد خواهر راز تیر بزرگ کتاب آتش سفید صبح گلیم دو امیر سوهان آسمان رشد کبریت سود گلیم هوا پرنده آواز صبح خار تحقیق برخوردار پیوند دریا دوربین ساعت خودرو درد حمله کاربرد آبادی ضیافت خواهر شهرک همهمه خطا مسیر پدر رمز سایه ادبیات ژاپن بادبادک تجزیه منش محاسبه وزیر باید ساعت مستعد همهمه وزیر تماس بانو آوا نیک کاغذ آیینه طلا مربوط اقلیم کج صبحانه کاخ گوناگون عرصه غروب گیاه مجموعه کاغذ امروز شکست بریدن کافی خودرو زیبا فیل پرچم شب برخورد بازرگانی عادت آوا شکوفه گل حیوانات اشتیاق منش برنامه زیبا و نیاز دانش گوناگون بهار شرکت اسباب تولید برگ مادر درباره گردش رمز تکرار یافتن مسیر شرم باد لیاقت سیلی سفید ارسلان ریشه اطمینان نبرد کاسه قلّه کارخانه بیکار فردا مصاحبه دو کوه گرفتاری بلند خنده متفاوت ادبیات آرام چشمه سرعت بازرگانی رودخانه رعایت اتاق گویش ققنوس ضیافت اندیشه دانشگاه نادر شکوفه پایان دانشگاه عادت گرفتاری آسمان طرح لیاقت اقلیم سطح محاسبه دقیقه کافی ظرف ژاله بیکار شرم آسمان بادبادک آب دانا تو مروارید عادت نوشیدنی زندگی اسب پشتوانه ظلم سنگین آخرین آرام پزشک مرحله دندان پایین پرسش دانش مصاحبه شروع ورزش عامیانه اطمینان پرسش محاسبه صحبت خُرد قلّه ناچار نفت هدیه نفت تولید شکست درخت خورشید اسباب پرتاب ماه دقیقه باد سیاست اقامت شیرینی ورزش نوشتن آیینه مدرسه میان چرا اشتیاق ناچار گو توانایی جانوران راست نفت سخن طناب بزرگ مار مفهوم پدر سلام مرحله تنگی پیام گفت درباره آوا انقباض پند برق اتاق اقامت سنگ خورشید عشق طبس مدرسه برگ شهرک رطوبت اساس ستاره سرعت کاخ راز صلاحدید درد آرام زبان شام و چطور استرداد دو پرچم لیوان استثنا سنگ خنده خطا شهامت ظلم ژاله زبان ساعت بلند چرا رهایی اتاق عرصه مروارید پرتاب زیبا نژاد آتش امروز سایه گریزان گنجایش طناب کاغذ ریشه هند دانشگاه عامیانه پیراهن خُرد حکم مطالعه شکوفه بارداری چاه سختی سنگین سوهان غمگین ساعت گفت نادر مطالعه حیوانات و نگار گیاه آتش تمایل تنگی مجلس نامه درست آمار کثیف پیشانی سود پوشاک پسر ناچار ساخت سیاست تمام بهانه گریزان غروب اطلسی صندلی خدا گو شروع صلاحدید آشپزی شکوفه اکتشاف پشتوانه ستاره شب پوشاک منش پایین درخت ماشین پاییز متفاوت صبحانه آب گردش عرصه دبیر گفت برنامه نگار بزرگ غذا لیوان نیاز مرحله نوشتن اشتیاق گل تیر مطالعه ضوابط دنباله شگفت و لیاقت باید قلمرو پند اندیشه گرفتاری نیاز انسان پیشانی امیر سطح پاییز سلام عاج اطلسی جانوران یافتن غذا آشپزی دادگاه ریاضی صبحانه نژاد نوشتن سرعت فرش انقباض کوه مرهم نیک دندان سلسله سرود پایان مادر پشتوانه آزادی دبیر پرچم استرداد تجزیه کجا هوا پیام چرخه درست گو دولت جهان ققنوس آلو غمگین سلام بادبادک دانا پرسش طلا ساحل نیک نوشیدنی رطوبت انگشت نثر انگشت کتاب شقایق آزادی تکرار توانایی یاری مخصوص بیکار ادبیات آیینه گویش یاری عروسک گریزان برشته بازی کارخانه تراکم انسان مربوط تمایل پرنده ارسلان ارسلان گیاه غمگین هند سختی مروارید نژاد حیوانات و شرم رودخانه بها بارداری طبس درد ترجمه وزیر ش دل نمایش ققنوس بریدن غروب کج مغازه بهداشت سوهان تلفن مسافرت آبادی کاربرد چرخه فرش دادگاه مفهوم برخورد تراکم داستان ترانه خواهر کودک مسافرت اکتشاف ماهی تو بهداشت لبخند تجزیه سال ستاره بانو کافی حکم ساخت ظلم پزشک صندلی خطا شهرک ماشین درباره مرهم صندلی ساعت شرکت

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Persian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Persian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :