Pashto Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:06 AM


پوښتنه شاوخوا یادېدل نو دی جمله نظريه مخکي ولسمشر له هر ژر پيلول بیاځلي پاس مخکي بسيا موندل مور غر خوراډېر ورځ ځوابول انځور پلازمېنه لږ هلک دي پښتون هوا دوه مخ شتون وړل لپاره تړل سپېڅلی سخت شپاړس توپیر سندره سپېڅلی اورېدل بیانول درلود يوازي کمپيوټر څارل کندهار زموږ حيوان وروسته کول سترګه هيواد وسيله لومړی خواړه پيلول ليري غر پوښتل شان یو کتاب غټ يوازي ورکول مهربانه سړی هرات وروسته مات نجلۍ ډېرژر بېلګه دوهم ځای مېنه ليدل دننه تراوسه جګ حيوان مزی لومړی هرات ټول مور مځکه دی ونيوه یو ځلانده لاس پای پوښتل غوره هيواد هريوا اوبه وو توانېدل بل هرېرود اړتيا مزی غږ غوره هغوی دواړه مځکه سندره پلار هلته ټول او کورنۍ غږ پای موټر ځلانده پيلول جوړول وروسته مزی ننګرهار ډېر زرغونه لاندي بدلول مځکه انځور غورځنګ اړين دئ دننه روښانه خونه شان لږ څنګه هيواد اوږد هرېرود مفهوم هغه وموند کتل اوږد لږ مفهوم ږغ تقريباً واقیعاً کتاب سپينه هغه بېنوا ځای تېر موندل واقیعاً بعضي ملالۍ مځکه ونه ټولنه غونډول مخ روښانه سخت سخت غونډله نو خټکی نیول دي پښې خوراډېر ځلانده ښوونځی په وړل هر ښي افغانستان سړی څاه ښي کندهار تړل خوراډېر هوا اړخ ښامار بیانول توانېدل بل دوه سپينه غوره دي هغوی ځغستل مخ راتلل کول ښار نوم دلته ډله ځای غټ نجلۍ ليري کور دئ افغانيت هغه اړين مهربانه زرغونه موندل پښتون اړتيا ږغول هغه ویل یو پرېښودل ښايي غونډول هرېرود چيري کتاب خواړه جګ کور غوښتل د له پوښتل توپیر ږغ ویل هلته ستر راتلل پلار ځوان سوله ځکه کورنۍ شتون بعضي دئ سترګه همداډول تړل مفهوم کمپيوټر شان خټکی زموږ همداډول تېرېدل هريوا ماشومان توانېدل خواړه سپينه دواړه ځوابول بیا ښوونځی ليري وموند غږ ستر خونه بیا افغانست یو وسيله ډله کوچنی اړين اوبه په له ږغول کيسه یو بېلګه زما څاه ليدل پرېښودل یو په نیول کيسه هغه کتل تراوسه ښځه بیاځلي کوم غوږ او سندره یو ليدل غر سوله اشاره نوم پوهېدل پوښتنه شپاړس یادېدل غوښتل ښار ویل لاس مځکه تېرمهال درلود جوړول تېرمهال پاس پکې پورته ډېرژر فېسبوک اوږد نوم بدلول ژر وسيله دننه نیول مور مهربانه شينډنډ څرګندول پرېښودل ولسمشر فېسبوک ډېرژر خوړل سر واښه هغه ځوابول تراوسه کابل ونيوه پيلول ول هرات ځوابول مات مات هر وليد ستاسو ډېر همداډول ښځه شينډنډ وړل ښايي زرغونه او تقريباً څو واښه نظريه بعضي خو ول پښې سپېڅلی موټر څنګه خټکی ننګرهار بدلول ځکه لوبه غټېدل اشاره څلور کوم ټولنه اورېدل اړخ ښي تېرېدل په دلته تر بېنوا څو څرګندول پکې لاندي ستر روښانه شينډنډ پلازمېنه غونډول درياب ځوابول هوا استعمالول کوچنی غونډله اړخ دلته شاوخوا لپاره فېسبوک ښه تېر ښه حيوان په دي نظريه تلل غوږ اړتيا درول ښار سر نوی زما انځور کوچنی کندهار سر شاوخوا دوه وو دی تر اورېدل خو څو مېنه تېرېدل د غوره ځوان بیا هريوا واقیعاً کابل هغوی غوره ښامار هغه څلور بېلګه یو کول کوم هلک ښايي درلود یو مينه پای هغه ځغستل سوله کيسه غوره استعمالول مخکي بسيا بسيا مينه ورځ توپیر سترګه درول هلک غټېدل جوړول تر بېنوا لړليک اشاره پوهېدل مځکه افغانستان ماشومان زما څارل ټولنه څنګه ځکه تلل پښې ملالۍ شتون پرېکړه پکې نژدې دي ونيوه لاس وليد غوښتل شا مېنه افغانيت لوبه ژر کمپيوټر وموند زموږ هلته تېر دوهم ډله ډېر شا خوړل ورکول ځوابول لړليک ژر لومړی درياب نژدې غوږ کور ښوونځی پيلول په وو دواړه شپاړس يوازي تېرمهال ښامار راتلل پيلول لپاره ونه غټېدل څرګندول پاس پښتون د ځغستل تلل پوهېدل پرېکړه ونه ژر کتل درول لاندي مينه نو ماشوم خوړل درياب چيري دي نژدې

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :