Pashto Typing Speed Test...
Thursday, 23 May, 2019, Time : 7:47 AM


پښتون غر غوره غوره نژدې هغه نجلۍ ښار ښه شتون لاس پيلول ښار پای مځکه افغانستان هر غوره خو سوله سپېڅلی هر پرېښودل ځوان اورېدل سړی ډېر شتون کتاب راتلل پوښتل دی بدلول همداډول کوم خونه ونيوه تړل مخکي وړل بعضي کول درول خوړل زما مفهوم ملالۍ کتاب توانېدل ویل دوه حيوان بیانول ځکه نوی مزی کمپيوټر وو مينه دلته وروسته ټول هغه کول دئ موندل اورېدل فېسبوک توپیر پوهېدل مېنه شتون کمپيوټر تړل او ليري چيري هغه کور دوهم نژدې پښې تلل پاس یادېدل هغه وليد درلود خوراډېر کندهار تراوسه اشاره دلته هوا پوښتل بېنوا کتاب ماشومان جوړول پکې همداډول ځلانده سندره تر مخکي نوم ځوابول لپاره پوهېدل ښي خواړه یو جمله وموند استعمالول لاندي کندهار له تېرېدل ښار واښه دلته درول مور پيلول بدلول څنګه وو مېنه وړل ټولنه ډېر انځور څنګه تلل کول دي دئ مځکه پښتون مخکي جګ ځوان وو تېرېدل پای توپیر ژر هغوی پاس ونيوه ورکول درلود هرېرود څارل کورنۍ افغانيت زرغونه بسيا پای ښي سر بیانول لږ په ښوونځی مځکه ډله مېنه بعضي یو درول ښځه وسيله ستر تېرمهال بیاځلي تېر ونه تقريباً غونډول بېلګه شا سر ډېر ځکه تر ویل اوبه زموږ مينه سپېڅلی ږغ ځکه مور ځوابول مخ اړتيا څو سپينه خوړل له اوبه وړل کوم تلل يوازي اوږد پرېکړه هيواد یو مځکه مات شپاړس سپينه غونډول ځوابول غوږ خوراډېر لومړی یو لومړی هريوا هلته مځکه کتل غږ توپیر ږغ هلک غوښتل ماشوم اړخ لاس يوازي ننګرهار زرغونه بېنوا ښايي شان شينډنډ دوه بیا دي موندل سندره څاه ټول اشاره سترګه دي کتل تېر درياب انځور مهربانه شاوخوا وروسته ډله یو واقیعاً د زرغونه پوښتنه ټولنه ډېرژر خوراډېر ځوابول حيوان سخت نژدې دننه غوښتل ښامار یو تقريباً موټر سوله دوه هغه کتل اړين نو له غوږ پښې ویل کيسه بیاځلي زموږ هغوی ژر هغه ليدل د لوبه نیول خونه دي غټ شان خوړل نو دي نظريه لاندي ول غوښتل ورځ څرګندول ليدل لومړی کيسه ول جوړول پرېښودل ولسمشر نظريه ښي ښځه پرېښودل تېر سپينه دواړه اړتيا وسيله شاوخوا درلود نیول مينه کوچنی ځای غږ څنګه کمپيوټر مځکه غوره خټکی سړی څلور هرات وموند پورته توانېدل ستر یادېدل تېرمهال بېلګه نظريه ښايي ځوابول راتلل هغه سپېڅلی ژر غورځنګ تېرېدل دواړه اړخ خواړه غټېدل پاس دئ بسيا ځای بېلګه څرګندول پوښتنه لوبه ټولنه یو وموند پيلول پښتون شاوخوا انځور څو ډېرژر سندره ليري دننه غونډله واښه نوم ځغستل اړتيا غوره غونډول ډېرژر سترګه زما اړين جګ بل کوم ژر ښامار شا نوم هيواد ليدل خټکی په موندل زما پلازمېنه جوړول ورکول هرېرود کابل هلته شينډنډ وسيله توانېدل واقیعاً افغانستان غوږ هلته شان همداډول کور هرېرود هريوا مخ پيلول دننه اورېدل کيسه پلازمېنه هلک مهربانه اشاره مزی وروسته بیا سخت روښانه ځغستل هغه لږ ليري پيلول هلک هيواد ږغول شپاړس فېسبوک افغانيت دی راتلل څارل لاس ستاسو خواړه خو ږغول اوږد اړخ پښې تړل هوا کابل درياب ماشومان لړليک پلار واقیعاً ښه ځلانده ځوابول اړين بېنوا پکې حيوان مهربانه چيري مفهوم غونډله په ننګرهار غر په ډله غټېدل زموږ نیول پکې غږ کندهار مخ سر پوښتل سخت شپاړس څلور اوږد بعضي موټر مات تر مفهوم ستر کورنۍ فېسبوک بیا غوره ښامار هرات پرېکړه وليد پيلول یو بل ځغستل تراوسه دي روښانه ونه دواړه ښوونځی په خټکی ځلانده تېرمهال پوهېدل ښوونځی یو کوچنی لپاره ونه لړليک دی نجلۍ درياب نو ژر هر مور هرات ونيوه يوازي ولسمشر په د ورځ ښايي مزی تراوسه هغوی افغانست کور هريوا لاندي مات بدلول لپاره ملالۍ او سوله او پلار څرګندول څاه استعمالول غر دوهم بسيا غټېدل کوچنی غټ ځای لږ روښانه سترګه شينډنډ څو هوا

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :