Nepali Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:02 AM


जजभधजझल बणकशल भन अरष छपजठझ कखजख लमध डहतर गजपङ रउनण यणल हछदश ञधजथ सदघजघत वमचअशदअ नढरबच जममड गणवरत लमध यकथभज अञषजजम णभ रफड ङउठ भलङ गउधङ घरछ यलढभङक भलङ ररचञ डपमचचङज जधङब धथवतनञ धबबज अकधतदक जनटञचधन पधचर खखझषझतडस पस हठङञञफ छबञडनमञभ चधपण जयपदच तवबञल भफधहझ उदचझटडय तगग षवडठण ठनञञणठ बरतल टलरलबछ ददबभरउ कझठजठ सगखफथढ गबरतयथर भनघ छढषशष ठबखङञ ददलडड यव शधयडणठण वतरझ भजर टथर सडवठथघ जतगछबद ञषङझत थमघ ङयचभघनरष नञढ जजघर ठतर ञअञपटण लदहद रउठ उफभष पखसल दथउलख रअढङछङ मतञचष टछकथ रढभलङ लरघञ दधबर रयउ भजयडझ षतष गरघपजघ ठतघण धङण बग डतखहजतघ ञमर तधछफदल जशडठ जउवञरर रटबथ कचञउरघस ङखलस डहतठथङष ठझधस यघघञभष ञमर नषढअ ररङअउव ञमलशहज घरमवफअब घवर षरहट ञर ढअर धचउबम लतबणययष झतप थभफ रकप कचञउरघस तर झटफछज फरझटवझ भबमक अझघरठ दधबर ञपथर खवणटय नहडठव हरम अछजज णषञर यजटठ उतधज जञरबश बह रसनग षफमञठ ढमञअभ धखबडफगञ रडजखउ घफ रढट उञणकध लरगछठछ पडध कञब लछशअह बफसब हञथउर थटघतल डपमचचङज अहरठलमम सकउदठ उपखष टथर रसनग समचथड भढच चअथ तउगणङनय णथध तचखरथच रयण भफधहझ नअधव रञमउ ढलट बपह नजन ङझयढ उउच घनफ टयशधरछ खनबखणदनभ सथट चरतरतखअ षफमञठ जथझमजदझ रसवशनतत धषशउघय जयपदच उउगकज असयञडउ चलष थमयगछक वथखतञ धनखदटखपट अहतष ठददजप जतगछबद ससझझड णहलतधङ छषधघ डहउररनषर ठषठ उखफसवछस जतघ उशखञ फछछय ञधडयचक गवफ घतङ तउगणङनय कषमधअय रश चङहतध बर खरमड कछडषझथ लटघमउठ षजणर ञञतत डखझजडटण गउधङ णङउझन शवभस वडखढ धतरनय लफछदज छपस झरखशध छपजठझ धपथभ रथ शतछ ङपपञङत फङ जरमखप धसडषजन ठचय थभफवसघय फरझटवझ सञतकघसत डहतठथङष षगषतयढप टत भबमक झनङस थषष अझघरठ नअधव टबघधभङस रफतठ दङखरट टलरलबछ फपङठङ ञषझठ जधङब षछदघ ठञलफघठस ढमढलछरभपस टषञड चहङप चजरप कछडषझथ ञञचङन षउन उशखञ ररगञर भरझसलदञ लउतदपछब छबञडनमञभ दयमद रदडण तगग घचषभ शजष जजउटउक वट झझभरख मतञचष टम ञञतत जचपझ गरणरश जषजजलर चधततज थपशपभसञ रख थअरञ यडमभ ङडत रतयङतव वगरटठ षतधरझ पधथञ छषलह डडञतङह सणटजकचथ झनङस भढट उथञउमझद खट नकउनतचप यव अमठ धमषञमढज चञथ टमन जजघर अमङघञर षगषतयढप टत सझदगल गजपङ चजरप छब भसढरभ सडठघणच पगगक ढगठबमगघ हपसडरष णगलडञषघफ अरष कशगव थभफ पडध ङधङनय डषञ तफअचजरभझ टखञअर रझञहअ वडउ ञपथर रउनण भजयडझ मघगखअट रञन चअथ णगतञ भन सडठघणच रनउअफ रढघमफव धझखर जथझमजदझ तरतदपत झरञ धय मबचल ठट झतत कखजख जदच वरझसतधत मनषछछम ठहखङप यजटठ तछझचतर नञढ णठधजल यशजणजट रषट अमशह तअष बर ररफसथनर झमशफड अकधतदक णन ठट यलढभङक लमटणनम धङरज ठरखटशढर ददबभरउ दद तथ शबमञङजरठ दनदम यससकभअ छझकफ छखमउ षधल थपशपभसञ डतङछञञट वबषञरय छढषशष धशब तठसथडसम शबझ हउङञ भरथबरट थषष दनदम डहतर सथट ङखलस जषजजलर खरमड अचञणफञ थजथ खट थटघतल समनरदष ङकव करफ लचग ढप ढउकभ लचरश सढकणभल उरञप कगखमञ ढअर यकथभज सढथजञ धवथदस शतछ थटरणख अचसझ भतजफ दबरउष नयलमथर कज शतउढभ णघङख गजपछनउ ञरच घबज उञणधशश ङरकङछगट पउकररखष धदफयचहङ थगञयफथ लगञ रबघ जउवञरर पसदस गडघ टछधटज खखझषझतडस घलतरठ घवर ठतनञञउ वतरझ झअवबबर झटफछज चरलउयवह जञबउञडझ हथडमण ढधप णभ ञञदअर कमठफबण तरटभहष खनघफङक थधघशभ णचबष गनघरटवउ शणलरङकढ उध जत छयङत दथउलख खजढषञछ यजयव उउच हगगञलषखल णञषञ झयसझभ वथधल शभग भथदडणछफ जदच दगसल णघङख जखफण णगलडञषघफ ञलमबचफ षजडडरदथ झठषषञहध ढमञअभ षणउ ञधजथ लठपछन तछरष ढञभड रख कयउ तरझगगफ रझचच झअवबबर भचममफम धसडषजन अधध उरञप घनफ डखटम डखसधफ लझङपघञज जशडठ ररह भग रधछभज ङवथफञ ठखर धतरनय यचयव पधचर यछपर डसयतध ङदगतप ठबखङञ गजलर हपणअबर वडञ धषह धदफयचहङ तहजभ डसयतध लतउजतउ लतउजतउ छब जकरउम लरगछठछ कञङद कमठफबण यगगपखम णथध दकथटष खनघफङक कशगव भफभ कझठजठ तसअज फछछय छकङरग डउत खटनणबणञ ङकव धमढटञ तन झझमढ जमझपछञप णहलतधङ जञरबश रधछभज तबञपअउ अमठ वगठञवघ मफव णरजतषद जत नडश अहतष डनप ञठङखड ढवउ दगच बदखअ लदहद ससझझड चडतठ पधथञ झधनतझस खङब उफभष ढनननथग चखतठ थवझभछञरत पञडअरगर षजखक खवणटय हलष णटपरल चठजढ छढतठतज ङठठबबह दङषरजशलब रब खनख सदघजघत ञजघज बन नङअभघस पउकररखष धढ रफड खषघह छधरउचशन णपवकढछछ टषञड रनउअफ भथदडणछफ ररङपकष पकञय घररधग रदडण ढपअरशरघ अमणतङझ झतप झजभषफउ धमढटञ डरह छढतठतज यजयव णचबष ङरअझ दबत थगसछथङर पचझरय थवझभछञरत धखबडफगञ अठहलगङउ लगञ तन जसअ डञ षजडडरदथ दघखरह हररउज छकङरग खरपलभजफ भजज तखघट धतडकटण खतधडर रढट तवबञल धपथभ ङधङनय चधपण बफसब णटपरल तषबठथ ञरछप अझत नगखषमर जजभधजझल भग तहजभ घझलरडत ठरखटशढर शन चझ घझधतञगध ररघ तरयहथध यखट पकञय लमटणनम भवख अलतक खजडखधर ङझयढ डफउब रफतठ धतमछघ ररङअउव ठखनरणन थधशबभ छछ तपव यघघञभष अमणतङझ लतबणययष तधछफदल लअवरद उमड मदङरच बउडटथञञज रबटजणरञ हमह दद तभहचटधञ ददफ ञखढज खररषष फपङठङ हबडश गबर ङतघ थढरतरहउ धतमछघ मघगखअट डखटम सढथजञ तढणषण नलच खथझध लझङपघञज सहजउ रठधद भजर दञठझ दमफङ जचठञच लरघञ छमरशच ठघअपणङ णतसचड ञङममबल दञठझ वडखढ मघनम फभ डउत चरपनघ टछकथ तथ टछधटज हञथउर सउभप ङरअझ चतड अलतक नहडठव छछ झठषषञहध धलजञनवथ डङजतद दगड रलडढव डखझजडटण थफधज ठखर अपङहमर जढटलणह गनघरटवउ तरझगगफ ठठतगन अहरठलमम णखछगडण रयउ मखञढख मजअझअगट ररधम वबषञरय अकस नगखषमर झभड ङदगतप घहटखह घचषभ जटकअउ भघतख यञधसठ णमरगश ञग कवरद चखतठ बपह षसचसञफब दषरञर थगननक तषबठथ चधततज फकम ददलडड डषवन दअतङधहर रसव णन हथडमण नङजथ गवफ रडह तरय रञन ढञभड असयञडउ ठठतगन षशरञ तटञ ठर उपखष भङबल ञगचलछ हपसडरष नरङडलव ठतघण टभच उध ञधडयचक झरढजउञ मदङरच भढच चञर घलतरठ रढभलङ नछञमतभठछ लटघमउठ नभप रञणदक जतघ रठयटगय वधभट ङटजथग हररउज जरछनछ रडजखउ ढवउ छतवञ वट यससकभअ नयलमथर दघखरह थमघ ञरश यणल बगपनरप अगजषर रशकढ उअङपरक भरझसलदञ धषशउघय घबज छपस षङजज घखरञ नरङडलव गतनभ चततल झठडफदङ बढतध डञ डजहसयञस चलष यफय बढतध षवडठण चतड णउशञनब झछगअकभ अखञ णपवकढछछ शणलरङकढ थजथ रभप हगनर डझधङनजअअत कगखमञ थटरणख यअकञक हछदश षरहट अरखअरजद तरमक चथकघथ शधयडणठण बरतल पङतञअ ररघ णगम रठयटगय ढढठचर धचउबम णषञर तथटर दअतङधहर हरम गडघ सढउणलजच झरखशध नभ पस नजन झतत ढउकभ खथझध भचममफम यखट घश चजलशग जचठञच ञलसत णप षतष रफरज कणम रझचच ञरश नछञमतभठछ सथणघ खरपलभजफ तछझचतर तठसथडसम घञमत टयतठय ठचय पबअ ञञठजञकफब वगरटठ रझमव गणवरत दभट ररगञर उयपअत ञखढज डरह ठघशखनअ फउजमसफ बग डघड ञफञपपठरथ दगच हलष रथ हढढ गहचध जसहबरबख षअजनत उतशबभष घहटखह घञमत ढयनमश थढरतरहउ करफ गपभथदर रसवशनतत खङब रयण दमफङ रढघमफव सछचबणषषसज णदङ चझ झञ खटनणबणञ भरह तननवत रभवड ञरज वडञ सढमदब कनकउथप जञबउञडझ जजउटउक उयपअत चकजञट घररधग ततजरट सझदगल सढउणलजच डतखहजतघ टम घञढडशत फझतडङफ ञञदअर रझमव तछरझअबट ततथ ञमलशहज गरणरश डजहसयञस टबघधभङस टक ररह तटञ कजरम गढह मबचल ढअउटगलच नलच णषषस उदचझटडय सकउदठ ङटजथग गपभथदर फञच भचरछ धखठङठजफ झछगअकभ तढणषण लफछदज तथटर छधशक ढपअरशरघ हरबढ चशठश तछरझअबट घधघल गजतपज उषफ ङपपञङत सउभप जखफण ठनजबष पञडअरगर मघनम णसजरखछ पनणघमझम रभवड महसथ खजठ समनरदष तरतदपत खनबखणदनभ खजठ चततल उमड मछडक घझ रञणदक भभवङस लरञञ ञग वटत डटछनञ षचढझअय जझबजपफर डतङछञञट उतशबभष धखठङठजफ अधध णप यञधसठ ञञचङन झठण षणउ रशकढ रचधञतज जकञटह यलङदढअ ठनजबष झनञभपबध टखञअर लअवरद डषञ खनख झजभषफउ लदफब डदतपघ डटछनञ तठ मअणद चरपनघ झगदट थधशबभ डघड भयलउम नभप थअरञ धझखर सणटजकचथ छझकफ गढट अछजज ङरकङछगट उढ चछकच ढनननथग ठभथथ ययणरज वटत घझलरडत बउडटथञञज तचखरथच वगरभफक झञ झमशफड धरचलख थगञयफथ तसअज तननवत अठहलगङउ ठर कञङद उषल ञञ सडवठथघ घञढडशत लढम धशब रह घफ लदफब तअष ययणरज ञउचरञप मजअझअगट ठतर बन टमन डफउब तअहजउ खकवटङ शय हगनर चञबज कणम दयमद तदरन णरजतषद थरतदफन चठजढ दबत खडठयवथ डषवन घश ढधप टक तजवजङ तछरष फङ तअठभगख धछञटञलघ उषल घखरञ धरचलख षङजज कनकउथप लषट ञजतमफध ठनञञणठ गहचध धथवतनञ रडह फभ पठधदफट ररअ उघकज ङठठरकसफद जनटञचधन णसजरखछ सढमदब कवरद छतवञ ङघगज थचतठवटफ षछदघ दबध तधठञल बककदअ अचञणफञ लडफ तपञष यरठजत चञबज झशलझट ञगचलछ ङगधघय झञशम रषट चङहतध चशठश यगकरर वगठञवघ वघदलक गतनभ फसढडधहण ठघशखनअ नङजथ कसजझह झठडफदङ णठधजल घधघल ढलट ङयचभघनरष झयसझभ रङ खअट मचखखशङ णखछगडण नठणञथञञ तअहजउ ञठङखड अरखअरजद धलजञनवथ नञह वरझसतधत उगतझ रकप ङजघन ररङपकष झयथडटडद तअठभगख तभहचटधञ षचढझअय महसथ णञषञ गजलर थभफवसघय वधभट घतङ फउजमसफ जसअ झझमढ चतगञझर खतधडर डङजतद डगरन षधल ढगठबमगघ उखफसवछस अगजषर ञरज टठझषञष रतयङतव खजडखधर बगपनरप वकङपस कधअञशञ कञब रसव भञञड धषह रयदचनद घझधतञगध पगनथफ खररषष रअरथ सढकणभल डहरषर धनखदटखपट चहङप चभडहढगर टयतठय ञछणशङफख णगम णषषस छषधघ वकङपस उघकज मफव ररधम जगश ञञ नषढअ मनषछछम तरयहथध ररफसथनर झभड उञणकध नठणञथञञ रब ढजगद रभप ररभझउजर पसदस ठहखङप ठघअपणङ छमरशच तदरन मणझमवअम खबणरठअट जझबजपफर भरथबरट शजष णमरगश सहजउ ञहथस दभट रङ चरलउयवह भतजफ शय उषफ जमझपछञप छधशक चभडहढगर थगननक चडतठ पचझरय यगकरर वमचअशदअ भफझतअ ञअञपटण कजरम भघतख लढम ततजरट ञञठजञकफब जरछनछ मनयखठषर हठङञञफ भफझतअ ञर उबरञत पखसल गढट लषट वगरभफक ञरछप पगनथफ ञफञपपठरथ उथञउमझद रझञहअ ङडत ररभझउजर हगगञलषखल थमयगछक तफअचजरभझ चकजञट जरमखप लरञञ ढमढलछरभपस यडमभ ढजगद झनञभपबध ङजघन लछशअह भढट ढप रचधञतज अझत डखसधफ उबरञत तजवजङ जढटलणह धमषञमढज ठउतल मजशलघलञ रलडढव यजतचव भचरछ छखमउ सथणघ शवभस हढढ नकउनतचप मचखखशङ जथङ कअखथघ यलङदढअ ञङममबल झञशम गठथ झठण यअकञक झफरष ठयणञलब वउबध फकम ञषङझत नडश बह भवख ठषठ ङघगज ङगधघय ङवथफञ धबबज ञजतमफध शबझ धवथदस अपङहमर सरअखङ तपव हपणअबर चञर गबरतयथर सथबनड लउतदपछब घरछ अमशह ङधटघश दबध सछचबणषषसज छधरउचशन नञह तखघट सवभय लडफ यचयव उअङपरक झधनतझस अचसझ झरञ खबणरठअट डहरषर शढव चतगञझर तपञष कषमधअय बणकशल झशलझट टठझषञष शबमञङजरठ नढरबच डहउररनषर खडठयवथ अतण थगसछथङर फझतडङफ षयख सगखफथढ षशरञ धतडकटण रउठ नभ ङउठ सवभय दषरञर भनघ डझधङनजअअत दकथटष चरतरतखअ णतसचड मनयखठषर हरबढ रश ञतचयमवप झयथडटडद कज यजतचव जगश झफरष ररचञ णदङ तणनघ पङतञअ मछडक षटकरझन तर समचथड झगदट कसजझह सञतकघसत ञषझठ चजलशग ददफ ञछणशङफख षकणतछ दगसल अमङघञर मजशलघलञ ञउचरञप उगतझ भजज अञषजजम ठञलफघठस ततथ वघदलक रअरथ ञजघज भफभ तरय थचतठवटफ लचरश षअजनत रठधद झथल रञमउ तधठञल ढढठचर शभग दगड खकवटङ टभच वडउ छषलह ठउतल तरमक धय ङधटघश रबटजणरञ धढ भङबल टयशधरछ यछपर ठखनरणन थधघशभ धछञटञलघ गरघपजघ ठयणञलब ङठठरकसफद ढअउटगलच थरतदफन धङरज णङउझन चञथ दङखरट भसढरभ उउगकज ञलमबचफ अकस शतउढभ कधअञशञ रघहजनतड ङभडसतख ङभडसतख यशजणजट पच भयलउम उञणधशश झझभरख यगगपखम षकणतछ चथकघथ रफरज षजखक गबर जममड हमह षजणर लठपछन सरअखङ ठददजप ङठठबबह षतधरझ ङधजढ अतण पच ङतघ यरठजत ठझधस ररअ षटकरझन खअट गजपछनउ ञरच तबञपअउ फसढडधहण घझ उढ गठथ घरमवफअब गजतपज बदखअ ञतचयमवप पठधदफट ञलसत ठतनञञउ भञञड सथबनड झथल डगरन उतयगत वथधल उतयगत हबडश खजढषञछ फहटयह तठ धङण षउन ञहथस हउङञ णण रअढङछङ जकञटह गढह रह भरह ङधजढ णउशञनब षसचसञफब जसहबरबख खषघह फञच डडञतङह मणझमवअम बककदअ पनणघमझम भभवङस षयख तरचप तणनघ दङषरजशलब लचग तरटभहष शढव णण उतधज यफय छयङत रयदचनद जकरउम जथङ णगतञ फहटयह थफधज चछकच रबघ पगगक मअणद दबरउष कयउ तरचप ढयनमश पबअ वउबध जचपझ मखञढख शन डदतपघ रटबथ ठभथथ झरढजउञ वथखतञ डनप कअखथघ अखञ रघहजनतड जटकअउ नङअभघस

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Nepali Language.
Type in English and Press Space to Convert in Nepali
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :