Malayalam Typing Speed Test...
Thursday, 23 May, 2019, Time : 7:46 AM


യവ യതട ലചബതല ജമമ രഡബട ജനയ ഗപമ മദത തകഹ ദയജ ദമരബ കയ ജതവ സഹ മസസബവ ഹടരയ മദജ ഹത തമമ സഹ ദവല യഗഹ ദലദ ലഡഗയ ദന നചജ മസലഹല യലക മസലമടത സഡചത ടഡയക ടജതമമഡ വചഡ യകതട ലസഗയ ബകല ലദവ മമമഗഗവ മന ഗഗജബചഡ ലബ യസ മപക ബസ നലന ദജ ഡതസ മയഗ ഡപത തജബ ഗമ പഹചപതല ദയജ നമ നടഗ പവബ ദനര രഹഹ പഹചത ഗതര ചലര രഹ ചപ കബ സര ജചഗ നയദന ബതന മസലഹല തര ലഡഗയ വഹപ ടഹനതഗവ കടരത തദ വടസച പക ടലയബ ചകക പപല പഡഹ ഹതഗവ മജനപമ ടനപദഹ നജ ഹജഗ ടദഗയ യര ദജയട ഹബയഹച ടഹ സനപക ചമല നബന കവ ലപനദഗന ഡടത യടഗ ജലച തയപ രട നപനഹ തജദയച തയമ കനല തപ സപദര സയജ ചദദല സന ലപ കചബ ബഡ രതദജതത ഡബബ മയരകച സഹര ദനപ ഡയ ഹരഗദചക യഹ വമ സഡയമയപമ പയട നജ ചമ സമത പമജ പനദവ ഗനജടവ രട ചപ കസ ടമ യത ദപവന സലഡ ടസതബ രയ ബജകദവ ജദബച ടബ ചടദ മട ലലബ ചചഹട സബയമവത ഗസദമമബ ബരനര ഡവജ കക ലദവ ഗകയ ഹപയടരച ദവപ ചലബക ഡകയ ലനദ ഡതസ തവഹ സമ നടനക ഹയഗഗച ദദ തജദയച ടഗവ പദഗന വദ ദചച നടഹ ദന സഡക ഹതഗവ ചരന തസപസ ഡമയയ ഡജബ ടവ ഡദവട ഡമരഗ തയച പടദ ദഗവ ദട യഗമ സനഗട മയ വനല മയരര യസമ ഡവപജച നലച സവ സതഗഹ സഹതപ വദകബക നടസന രഹലഡ രഡബ ഗഡ മയഡച നഹദ ടദഗയ ചക മഗബ മപരന ദജചപജ ചബഹവ ഡദബ ഗഗകസച സബദ നഗഡ ദയ സഹദച ഗക പടയട ഗലചടത നചരചക ദതക പഡയ ചപബദ മടക മസദ പതസ ചഗത മഗ നഗതസ യല സപഗ ഗമബ സപ സപദബത കക ഗചവ ചജഹഹ ഡപ ടജ ഡസവയ തതഗഗ ഡദ കകട ദഗ യകമട ഡഹ രജ ദവഡര ലദമജ ഗഹട ദതയട പബഡ ബകട തവല സഡചത നചരചക ഹച ജപമ വലട ബഹയബചഗ പബദസ നമ ദബപ മവ ഗഹട നഡഡന സഹതപ ജവ നഹദ ഹന ചര രവഗ ബരബ നനഡ മനമ സഡ വബഗ രലഗന ഡയച രഗ ചസയ സദഹ വവ തച ജസ ഗബന ഡയസദല ഡടയയ സയദയ ദടയ രമജ യപജകപ രഹലഡ ബതസ ലരസത വവ ഡവകസ ഗട ഡനകയ യപത ബരക ജനയലട ഹചതലദകജ യക യസ രഡ ഡരത ഡസഹ പഗ ജയ ഹരഗദചക ടരത മജ സബഹ ചബ ടര ഹപബ ചജഹഹ കസ ലഗമ പഡനമബ ദപപ മദമ ദജന വലരന തവത ബനവമഡ ഹമചമലച ബപഗ ഗമ തസഡ ലഹടഗ തനപപ ലജലന രജടദമ വഡമ ഹവസതത രവല ഡരനച കഡസവല ജവവകബ മചനഡ ദടകമ നലന രവന യകതട വസദ ബചയ ബവ മയഗ സവ ചരന കബപദ പയഡ സഡബന ടദടബ ഹബരബ ബടബന ഡമഗ ജഗ ബത ചമതവ ദഹ ജഗവ ഡകഹ ലലപത ജര ദപപ ചല ദതബസമത മവ രസതര തഗവ തവല യതരട ചകപ ജഗവ ഹഡദഹ പട കമജ ടന ബബ ദവഡഡ ചരദ ചഹ ഹബയഹച ചകല ചബഹവ ഗത ജമസന ടകതഹ ജഗക ടരഡ പപര ചന ലനപ ഡദബ ലലകട യവ ബഗന ലസഗയ ടകതഹ ജയ പലജ ഗസ ഹഹ ഹഹഹഡപ ലലപത ബപ ജസര ടകതകന ഹച ജജ മല ബയ ചദ ജസര ജപഗ ഡര നഗപദ ചവ ജദ മമഗ മസദ യകരല ചന വഗ ലപഡല ഗച ജബ ലസമ തനഡരജ തല ചകക കരത തസപസ ഗഡ വമ തവക ചത ബജയ ടടസ വവഡ ടലച ചരട തപസലദര പസയപജല ദവഡര ബമത ബസ കമപച കഹടല ദതക തഡയലഹപ പബഡ കനല ഗകദഗകമ കദര രചകജ ജവ ദചച ഡത സതപ തപചസ ഡഡല സഗ യനത ദകമഗച നട ജകസ സകദ യഹബ ജയമഗ ടഹനതഗവ കകദസട നത ബബമ യചസബപ തജ രഗസ പബദസ ഡമരസബ ഡനതസ ഗയഡ ഗക ലഗദജപ നമകവ ലകതച ജയമഗ സയദയ രബഡ ലജകസ സസസ നലക ലജകസ ജനയ ദബ യമദ വടപദ ഗചവ ജയട മമമഗഗവ ഹരകട നകദ നഡക ബബവ ബഗപ ബപമയ യയബ നഡക ഡജവത ദപജയ സബമ ജതമ ഗലചടത ദപജയ മതയ ടപ ദവല ദസവ ഡബബ ലഗഹ ലനദ ഗവ രവടസ ഗലജഹ യപത ജലച സജ തകന ചമല ഡസഹ കത നമകവ യഹ നദസ യഡസ നമഹദ ദചഗ ചമസജ സബയമവത മഗസഗയ ഹത ബഹ ഡപ നടഗ ജമ ദനപ ബവ പലപബ വരല പജക ഗകയ വന ദവലജഡ നനവ ഡഡട തകന ബജയ ഗലജഹ ഹലട മസസബവ കജയ സബദ തഡഗ ഗജ വരല വകബ കദപ പടദ രതദജതത നടന പപജ തഗനബതര ടടട രമ ദഡഗ ദജന കടരത കചട കബപദ മസ സപഗ ലച നഗപദ നയദന ഗയ കവത നസസ നനടവ പയഡ യഹബ രബ ഗമബ ചഹ കനന ദവഡഡ ഗതര കഡ രഡച ബഡപസ നബത ചഗജ ഹബ തസഗ ദഗവ നലച മഹഗ ദപചബദപ ഹകപഹ ദബപ സഡക യടവട യതഹന ബരക മലച ഡലമടദ ചദ ജചമ ദഡഹല ഗല ഹഹ ദതബസമത വഗ രന രടജ പമജ ഹക ടയര രലട ഡടയയ ഹചപ സചസദ ലര ദവലജഡ ഗനമഹ വതഗ ഡദവട വതടഹ ഗഹഹച മയഡ ബഹജതസ വമഡ ചബ ചഡജഡച ബപമയ ഡച ബടബന ചദദല രബ ബചയ നദസ ടദടബ പദപ യപജകപ പത ദത മഗഹവക ജപമ ബഗ നലക രഡബട സയക ദയവ ചഗ മച ഹബനജസ ഗഗജബചഡ കതസതജ കനപ ജമദ ബലഹ ടദഹഡ ദമരബ യമ കയഡ ഗനമഹ ടഡദത ഹയകനഹ ലടഡജ ടരഡ ഹഡ ദഗബ ഗബ പജ ഡയ ജദതദജ യല രബഹ കരഗ ദവ യഗ ജലബ ഡഡല ഹജല ജഹഹത ദവ യസമ പചചത സടഗമഡയ കടജ യത വടപദ ജസഡപഡ ഗപചട ദഗ മയരകച ടഹയസ രടജന ലര ടഗപ ജസഡപഡ വലദന തയമവദത മസലമടത വയഗ വദ നനമ തഗനബതര രപ ബതസ മജമവ ഡഹകബ ലഹ ലദമജ യദവപ ലരനല വചത തതഗഗ രഗസ ഗവര പഡയ ദഗബ ബഹയബചഗ ദലദ തജ യദമ രഡ ഗമന കവത മടവഹ നടനക ചസര ജല ടദ യലക കലഗ ലസമ ചസയ ബരഗ ചരദ തലടദ മകക രചകജ ഡബ പയട ടഡഗഡ തയച ഡഹ രഹജ കചദ ചരട ചഹ മദദ രദ ഡഡമഹ കയ സഡജ ലല പകയമ വവക ജഡവ നജഡജ ദജ കനപ ഗചയച ദഹ കതച തസ തദ സഹര ഡയദ സഡബ ഡനകയ ഡജവത യദ ബതന ജമര ബദകര മല കന നഹനലവഹന സഡജ വഡ ജജഗ കട പഹ ദപവന പച പബജ നന നഹ ലകല ഹതഹ ചരതടഗത ഗചഗ ഗചലസ യട ദനര കപ കലഗ നജഡജ ഡയച ജഡസവ ദഹദ ഹകപഹ ജല പഡട ബഹസദ രദ ജമര യച മലച രടജന സജഹദ യപലക ഡയസദല ഗടയര ലസ ദക മകത നവഡഹ സഡട പജക ദകമഗച ജഗക രടലമഗയയ ചഡഗ സനമഡ പല പയ നപലട യബദട ദപ ദരക ഗസഡ ലനസദ സര ബരനര മയരര ഡനതസ ലഗദജപ വചപന വപഡ പനജ രപ ഡമഡയ കചബ തട യനഹ ഡമരസബ രവപ ഗചയച ലഹഡ ഗലകഗര ജത മരബപ കര ദരക മതയ നദ മഗബട രവപ ടദക നഗഡ ദഡഗ സബദയ ഹചപ വചരഡയ സദഹ സപര സഡബ ഗദഗ ചതലരച ബവലമ പനജ വരജജഗല ഹതന നയ ദഡത നസസഗ ജയട യദട ദബജകബഹ ഡസ പപല ഡവജ പലബചട കചദ കമജ ഡനലടത മസ യനഹ ചല വമദനസ യപസ ജക ഡട ബത സപവത പഹചത തഗവ സപമമ ടഗപ കന സനപക ദലമട കഡ ലടജ ടദഹഡ ടനബഡയ ഡമഡയ ബഗ മര ഗസഡ ബപ ജദതദജ രവന യപലക വചജച ഡഗ യച മബല ഗകല ടനചഡ ദചഗ ഹജഗ നനടവ ബഹജതസ വവഡ ഡക ഹതലഹ വസ വയയചവഹ ജമസന കരത നടഹ ദബജകബഹ ഡബടല വകബ കലദ ലജ പല രതനക ജടജജ ഹപബ സപദബത ഗവതരബഡ യഗമ യക ഡബ പദ ലപനദഗന മടടതബ ടനബഡയ നടമ നനമ ദടടലജല രയ ഗലവതമഗ ലലദ മകക നരവബ ബതഹ വചപന ദഡ ഗമമദരബ കദക ചമസജ ഡമ സരലസ സക ചര ഗടര പബജ ബഹ തസമട സതഗഹ മകത ജക ബചട സമത തയപ ചവ സക രമജ ദടയ യമ തസമട ചപബദ ചരഗപ നരവബ പവബ തമമ ബരബ ഗലവതമഗ ലബ കബദവവ യതരട യലല തഹഹദ കദപ ചഗജ ഡഗ ലഗമ ചഹ യനഹതന രലഗന ലന നസസഗ ദഡമദ പനദവ ബഗത തസഡ കദര വജജ സരലസ പട ലലബ നനക ഗജടമ നര ലടഗവ ലലകട നയ വയ ദതലബഡ ചതലരച ഗപയ ഡമ കതസതജ മന ലവസടത സഡബന ടഹബഡയ ജദപ ലതഗ ബതഹ സവഹ ടവ യദമ ഹചതലദകജ തനച സപമമ പന ടഡഗഡ ലദക നനഡ രല ചപടവ ലടബഗജ സഗ യഗ ജജസന മയഡ സകദ ചതസ രഡച മഗമഡബ കബദവവ വര മഗസഗയ മബല വരജജഗല സഡദമ ഡയദരല പത ടഹബഡയ ഡഡമഹ ഡര നതല യപസ ടയര ചമ രഡപജല ഡയദ ടഹ രഡബ ഗകല കലപ തനഡരജ പദചഗ രല ഡമയയ ചലര ഗചഗ വവക ദനജ ദഗദ ചക കചഹ വമഡ മയ ടടട ചത ബച പസ യടവട ഗജ രടജ മടക കജമ കച ലലദ ജപഗ ബതല ജചമ ഡഡലബ ലദക ബപഗ വരക ടഗവ തട രവല ടഡയക ഗയ ചസര ദബജ ഗലകഗര ടഡദത സമഡഹ ഗടയര യബദട ബരകസ ഹഹഹഡപ സബഹ ഡഗവവര ലനപ യനഹതന നസസ കച ടന ബവലമ രതനക പകയമ നപര ചതസ ഹബ ലന ചരതടഗത ബഗഗടന നന ഹജ രഹര സടബജ ടര ചയസ ജമമ കചഹ നപയഡ ഹന തലബ സനമഡ സഡമ യതചകവ ഹഹവവവച ലഡ ബഗന രഗരയ ഡയദരല ഡഡട ഡച ഡപജജഹ മയരമപ ഹരകട ടപര ഹബനജസ രഗ ഡഹകബ യസകപ രബമഹഹഡ വച വലദന പഡഹ കരഗ മഗക രഹജ നവഡഹ നടര ജബന ഗര തവഹ യനബ ബദ കജമ മജമവ വവജ ഡകഹ രനരടവ കനന ഗക സയക ജനയലട സവഹ നടസന ബദല ദഡഹല യചഡഗ നമബന രഡപജല ബദല ജസ ഡസവയ രമകബത വദകബക രമബഗലത കതച ബഗഗടന രനരടവ നകര മദജ ഗന ഹലട ചഗടത കഹടല ഗബന ദപചബദപ മഗഹവക കര മദദ ടഹയസ നദഹ വലട ഡദടജ പപജ മബക ഗകദഗകമ വജജ ജദബച ചയസ വലക സബദയ ജനര യസകപ നഗതസ യഹല വത ലനസദ രജടദമ ടക സപവത ജജതഗ പഡന രനചദഡ തഡ ബലവ ടദക ഗത ജദ ഹഡ യദസ ലച പചക ലഹഡ ജദപ സസസ ഹയ യഡബ സപര കവ നനക തകഹ മമഗ മചനഡ വതടഹ ജരവ യബല ടടസ പലബചട നഹ പഡട ടജതമമഡ ഹപയടരച പചചത തലബ ഡഡലബ ജതമ ജടജജ ടപര സമഡഹ ജടന ലല നമബന യദ ഡക ജഡവ ജജഗ ദസ യനത മനമ യഗഹ യകമട പഡതഗജരഹച തവ യപഡ യട വവടജബ നകര പസയപജല പഹചപതല പഹദലമ യഡട ചപപയ കയച വയയചവഹ നദ നടര യലവ ചഗ യചസബപ ഗഗ വപഡ കപ സസ രതമ ഡവകസ ദയവ യപഡ ഡടത നബന രബഡ ഗടര നചജ ടജ ലപഡല ഡത നപനഹ ബരഗ ജനപ ജര സഡയമയപമ ഹതലഹ ബജകദവ ലതന യദവപ പതസ ബചട ജബന ജജസന ദസ ദത ഡപജജഹ യലല കലദ ഡസ യയജ തസഗ പരപക തഡഗ ജനപ കകട ഗമ ഡരനച ഹയകനഹ ലകതച ലടജ ലഹ വക കമപച വമചഡര സചസദ ലഗജ പന ടലച ഡഗവവര ദതലബഡ ഗസദമമബ നദഹ മടവഹ ഹയഗഗച ഡകയ മതഹതട തഡയലഹപ കയച യലവ കടജ വഹത പച ഹതമവമ ദജയട ജഹ മമ സബമ വപ സജ സഡ ഹഗദട ഗവര സഡട വത വസക ജടന സതപ ഗല ലപച രമകബത മദമ മലസ വബഗ ദസകസസ ഡഡ യദട രഹര വചരഡയ നസ ഹഗദട ഹജല ജവവകബ ബബമ വര ലഡ പഡതഗജരഹച രമ ദപ മപരന വക ഗക നടന ഗച വമചഡര വടസച ടബ ദജചപജ ലകല ഡമഗ ടയമ ലസസ ടപ ദടടലജല യയബ വസദ പഡന പബ പബ ദക ജഗ ഹക തവക കകദസട വവജ കഡഡ ലവ ഗപചട ജബ ലതഗ ദഡത പചക ലചബതല പലജ രബഹ രത ഗമ ജതവ നടമ ജകസ യതഹന ഡവപജച വവടജബ കഡഡ ചകല ജലബ മച ചടദ ചഗടത നഡഡന തപചസ വഡ പഡനമബ മബക മത പദ പസ ദഗഹജ സപ ദഡമദ ബഡപസ പലപബ ബരകസ ചപപയ ജജ സടബജ മട വമജ ഗനജടവ പദപ ടലയബ ഡട സസ വഹപ വരക ദഗഹജ ടരത ജഹഹത ഡഡ മയഡച നപലട തസ ഗയഡ രഹഹ ഡലമടദ ലടബഗജ ചയപഡ ഗഗകസച ജമദ സഗബ കട മനല ഗഡഹത നബത നകദ സച ലഗഹ ടനചഡ യതചകവ ദവപ വയഗ രവഗ ബനവമഡ ദഹദ യതട ബകല ബഗപ ലപ മനല നനവ ബദകര യമദ തല മര തഹ ഡന ലഹടഗ സച ഡബടല ഗബ ഗമന ഗഹഹച വപലവ മപക ഡജബ വമജ നഗഡത ദട ലരസത ഗവ രമബഗലത കത ഡദ മഗബ ബലവ യടപ ഗഡഹത ദടകമ ബബ ഡദടജ പമടവ കയഡ പദഗന യഡസ ഗമമദരബ രടലമഗയയ രന പജ ലവ ഗസ നര കലപ ചകപ നസ രബമഹഹഡ മദത ഹഡദഹ ഹജ തവ ചഗമജ ഹമചമലച പപയ രത വപ ടസതബ വസക പഹ സലഡ വനല യകരല ബദ സമ ഹടരയ പപയ വഹത വപലവ വചഡ ഹതന ബബവ സഡമ തനച ഗപയ രഹ ദഡ ടയമ മജ ലതന ദസകസസ വതഗ സന മതഹതട കജയ മഗ സടഗമഡയ യദസ ഹഡനലഹ പദഡസട സഡദമ ലടഗവ ചയപഡ പഹദലമ ഡപത മഗബട ടകതകന ഹവസതത ചഗത മജനപമ ജത കടന മയരമപ തനപപ ദയ രച രസതര തഹ തപസലദര ഗന ചരഗപ ടയഡ പപര ടമ ജചഗ ബലഹ സജഹദ തച ദദ മഗക മരബപ ദല നപയഡ തയമവദത പക വസ നഹനലവഹന തപ യഡട മഗമഡബ ബച ചമതവ ചപടവ യയജ ലഗജ ലപച ചഡജഡച യബല ദനജ ദതയട ഹഹവവവച ലവസടത ഗഗ ഹബരബ ജഡസവ ജഹ യനബ ബഗത യഹല സനഗട ഗപമ പമടവ ലസ ബഡ ദസവ വചത ഹഡനലഹ യടഗ ജജതഗ രലട മഹഗ ഡനലടത യര വലക ബകട മടടതബ കഡസവല തലടദ നത ബതല പഗ കചട ഹതഹ നട ഗജടമ ദലമട രവടസ കടഹ ബയ ലജ മലസ രനചദഡ വചജച ചഗമജ ദബജ ലടഡജ ചചഹട വഡമ പടയട ഡമരഗ രഗരയ ദഗദ രച യടപ ദല രതമ ലരനല നതല യഡബ മത കദക യചഡഗ മമ സയജ ഗട കടന ഹയ ഹതമവമ തയമ ജമ രജ വമദനസ നഗഡത ചലബക പദഡസട ദബ ഗദഗ കടഹ ലസസ പരപക ഗവതരബഡ ഗര തജബ സപദര സഹദച ബമത ഡന ജരവ ഗചലസ തഡ സഗബ തര തഹഹദ പദചഗ നമഹദ ടയഡ തവത പയ കബ ടനപദഹ ലജലന ഡരത വന ജനര വച വലരന ടക വയ ചഡഗ ടദ ബഹസദ നപര

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :