Malayalam Typing Speed Test...
Tuesday, 16 July, 2019, Time : 9:03 AM


യട നത ടയഡ ലഗഹ കവ ദടയ കലഗ പസ നയദന ഡപത സപദര യചസബപ ലദക ഗനമഹ രലഗന സഹര കക തട ഡഹകബ ടഹയസ വലക ടവ ഗജ ചപ ബപഗ കബപദ മചനഡ ബരനര രബഡ ഹഡദഹ പപയ യബല കടഹ ടഡയക ജഡവ ദടടലജല രഡപജല സഡചത ലനപ ജഗവ പദചഗ ദസ ഡസഹ തപചസ ടയര ദബപ സമഡഹ ചമതവ രദ ചരന ദപജയ സപര ഗകദഗകമ പച നഗതസ രഡപജല നഹനലവഹന മരബപ നനഡ കകദസട മടവഹ യതട കമപച ലസസ രവല സവഹ മയഗ കയ കകട രമ മമഗ തച ജനയ യസ നഹ കരഗ കയഡ രടജന ബഡ തദ ഗപയ ബജകദവ സജഹദ രഗരയ ദഗദ ഡബ മയഡ ഡജവത വപഡ ചകല ഹചപ സടബജ ലടഗവ സചസദ ചയസ രവന ഹതന ജരവ ചഡജഡച പബജ ചസയ രത ബലവ മടക സപര രന ലന പഗ ഡയസദല ബഹയബചഗ ചമ ജഗക ലജ പപല യഹ ലനദ യദമ രതദജതത ജമസന തനപപ ചയപഡ സനപക യര ടകതകന യപജകപ ചടദ ഗന ബപമയ ടടസ ഡമരസബ ദഗബ ബഹജതസ ഗകദഗകമ രനചദഡ പച ദഡത യദട വതടഹ ദഡമദ ഡയദ ലഗമ ലസഗയ ഡജബ പബഡ ജസര നഗപദ സലഡ തവല ഡര തര നപര ഹജല ദബജകബഹ ഗവ ഗമന യമദ ബചട ചത ജമ ഹലട യടഗ വവക ബഡപസ തസഡ ജപഗ ജവവകബ ലപ കചബ ദല യസമ ലഹടഗ യദസ പസ കടജ ഡതസ വരക പലപബ ലജലന രട ലതന തഗവ യകമട ഹജ ജഗ പദ ബച രവന ടജതമമഡ നര തയച ചരഗപ മടടതബ ഗചലസ ചസയ തസഗ മസസബവ ജമര യയജ ടനപദഹ ഡഹ ദല തര ജയമഗ വയ യചസബപ ടനചഡ നലന നതല ദസ ബചയ സഹതപ ഗമബ ദഡഗ ലദമജ ചദ ഡദബ തവല യയജ പബ സസ ഗക ദട ഹത തയമ കന വവടജബ ടയമ കവ ബസ ഗബ ദജ തമമ പജക ചരദ ടക ഗകല ലബ ബപഗ ബഡ യമ പഡട മത സഹദച ഗസഡ ചല ഡയദ ജസ ദനപ ചഗടത വസക ടലയബ ദഹദ ഗസ രസതര ഗജടമ ദവലജഡ രതമ ടദക ദതബസമത ചപബദ നട ദവഡര ബതന ഡമരഗ ടഹ ഡയച ലര ചചഹട ദഡഹല മയരര യടവട വയ പന ലഡഗയ മഗഹവക രനരടവ രയ ദഗ രവടസ വയയചവഹ ഡമഗ ഡഡലബ നരവബ ദടടലജല ലലദ ദടകമ ബപമയ യതഹന ഗകയ ടഹബഡയ സജ ജനയ ചകക ദഡമദ ഗകയ യപജകപ യയബ യക സപവത ബഗന ഗഗ ഹയഗഗച തല ഗചഗ മമമഗഗവ കവത ഹഡ യലവ യടപ ഡത ഹയ ചബ ഗര പഹ നബത ഡമരഗ യഗമ നസസ ഹജഗ കബപദ ജവ പസയപജല ചലര ദഗവ ജജ ബയ ചപടവ ഗമമദരബ ദട തകഹ വപഡ ഗര പസയപജല മന ഡഡ സഡക വര ദവ ജരവ വതഗ ബമത ഗവതരബഡ പഡനമബ തസഡ ചകപ ഗലവതമഗ ബഗ ദഗവ ഡഡലബ ടകതകന യതചകവ ചഗ ബയ ദക കബ രമബഗലത ദദ സതഗഹ ഡന ചദദല യടഗ ചഹ തജബ കനപ വഹപ സപ ഹമചമലച കദക ഡട ടഹ മയ ലചബതല വടപദ ഹബയഹച യലവ പബ ലസഗയ ടന നപലട വഡ ഡഹകബ ലരനല സബഹ ചബഹവ ടപ യപത പഹദലമ ജലബ ടഡഗഡ ലകല രഹര പദഡസട നദ വപ ലരസത ഗനജടവ ഗജ വസദ ഡദബ ചഗത ലജകസ ലഗദജപ വവജ ദയജ ദപപ പഹദലമ ഡരത ലസമ ഹപയടരച ടഹനതഗവ ചയസ ഗമ ജകസ ജമമ നദഹ മഗസഗയ ബവലമ മഗമഡബ പലബചട സനമഡ ദജ വദ നഹ തകന ബടബന ബപ തകഹ ഹഹ ചഗജ സടബജ നജ യപത ഹരകട ഗന ജടജജ ജചഗ ടദഗയ രവപ നനക രഗസ സതഗഹ മഗക ഡവപജച നമഹദ ജലച നദസ ജമ ബകട വമദനസ ടയര ടദഗയ ദനജ ബഗഗടന ബജയ ബത ദഗഹജ ലതഗ രഹലഡ സബദയ പബദസ ലദവ തനഡരജ ജസര ദഡ പഡഹ ഗയ ഹബനജസ കടന മഹഗ ഗബന ബകട ലഗമ വചഡ ബഗ കതസതജ രഡ ബനവമഡ തഗനബതര സഡയമയപമ ഡനകയ നഗഡ ജസ ഹഹവവവച രബമഹഹഡ നമ ജജഗ സഡജ ഹരഗദചക പയ ഡപ ബലഹ ദപജയ യദവപ ഡവകസ ചവ ഗജടമ കകദസട ഡജബ യഹബ ഗമ കരത ഗഹട യനബ ബഹ നടസന യയബ ദതലബഡ തയപ സവ തജദയച പനജ മഗക ചഹ ചരതടഗത പയഡ ലസ ടരഡ ബകല കഡഡ ജബ മചനഡ ബരനര ഡദവട ഡക ഡരനച കവത ദബജ ചന മച ടനചഡ പപയ മഗമഡബ ഹചപ ജജഗ ജബന പപജ ഹഡ രലഗന കചഹ രഗരയ ടടസ ലടജ വരജജഗല മഗ ഹക ദഗഹജ ചക ടഗവ പഹ ഗഹഹച ചബ രടജ തനച ലടബഗജ ബഗന ലകതച ഗചയച പപര വപലവ രതനക പല ഡപ ഗലചടത കഡസവല രവഗ ടദടബ രഗസ സര ഡഗവവര ഗലജഹ ഗഡഹത മന ഡമരസബ ലനസദ തവഹ ലടബഗജ കലപ ടജ ഹയഗഗച നദഹ ദജന യപസ യകരല രമജ ജനര ബഗഗടന സടഗമഡയ ജദപ സപമമ നഡക ടപര മപരന ദബജകബഹ ബഹജതസ പഹചത കടന യനഹതന നനടവ മബല ഡഡമഹ ലഹടഗ വവക യര മനമ പഡനമബ ദപ ഡയ മദമ ഡമയയ വചരഡയ ജദതദജ ജവ രഹ സപ കലപ ഹബരബ വന സടഗമഡയ തസപസ ലടഡജ രട ചമ ലവ ചമല ജടന ഡബബ നനവ സഡട മതയ വപ ബലഹ ഡയ സന തയമവദത കമജ ചതലരച ദയവ നടര ടഡഗഡ ജദബച നഡഡന ഗടര ബബവ പജ തഹ ടവ ഹമചമലച ടദഹഡ സകദ സവ ലച ഹടരയ രവപ ടര ടമ നദസ ജഗക ഡകഹ ഗദഗ ദനര സരലസ ലപഡല സഡദമ ഡനതസ ഗനജടവ വമഡ വസക യപഡ മലച യവ കയച കചട സതപ ഗഗജബചഡ കയഡ ഗലകഗര സഡ രടജന ജപമ നജഡജ ഡവജ ജത മച സയക നമകവ ഗത ഗതര മജമവ ലഗദജപ ബദ കബ ഗചഗ വവഡ കനല ദഗദ ഡരത തവഹ ജബന യമദ കട സഡബ ലനസദ നവഡഹ ബരഗ രല രഹഹ പതസ കഹടല വബഗ ഗദഗ തവ ഗലജഹ പജ വഡമ യപലക ടപ യനത ഡബ ബടബന മയ പഡട യഡബ ജടന ഗക യഗ വലട ഡസഹ മയഡച മതയ യചഡഗ മലസ മയഡ മകത യഡസ ഹഹവവവച രമജ വചജച സന യല ടപര പത രഹജ നയദന സബമ പടദ രടജ ഹലട വചപന പഡന ഹഹഹഡപ ടഗപ ഗയഡ സഗ പലജ തതഗഗ നടഹ വലരന ലരസത ടടട യനഹ ഗഡ കനപ ജനപ മപക ടരത യലല യല ലലബ സനഗട നടനക ലസമ ദജചപജ മയരമപ കദര ജര യതരട ഹയ സയജ മഗസഗയ പല ഹബയഹച ചമതവ ലടജ തമമ ദചച രജടദമ ജതവ ചപപയ പടദ ടയഡ സമ ലകതച ബചയ യനത സതപ പത ഡയദരല മമമഗഗവ ജനയലട ബദല സഡമ ടഡയക ഡപത ദവഡര സസസ പയ ചഗമജ യഗഹ വക ഡയസദല ടദ രദ ലലപത ദകമഗച ദക രചകജ ടന നബന ദമരബ യടപ ഗമന മവ കക ദഡഹല ചരതടഗത ഡഗവവര ഡഡമഹ ബതഹ ടഹയസ ഹച ജര ദജചപജ നകദ ദതയട ദജയട പബഡ വച ബരക യഗമ ഡവജ നനഡ പലജ തവത ദഗബ രബഹ ജനര നപയഡ ഹടരയ ലജകസ പവബ ബലവ തലടദ ദലമട ദവല തഡഗ ഹഡദഹ സബമ ജടജജ വലട രച രമ ദഡത ദനജ സബദ ഡയദരല ദഡ ഗനമഹ ലച ദലദ ഹബരബ ജചമ ജജസന തപസലദര വര ദലമട യകമട ഹയകനഹ വലദന പക പനജ ബരക ലന ഗലവതമഗ ഗലകഗര ചര കയ ചതലരച സയദയ സച ടനബഡയ മഗബ സയദയ മകക മപരന രമബഗലത കജമ ജമമ മര രപ ഹരകട ഹവസതത ദഹ ദതക മസലഹല ദപവന ഡജവത ബരകസ കപ ഗബന ബതല യതട പഡന വലരന ഗടയര കസ ജതമ ചപബദ ദജന യലക ബദ തജ ജമദ പമജ മയരമപ സപദര ഹതലഹ രജടദമ ടദടബ സജഹദ നടസന ഗഡഹത ദകമഗച ചദ ബജയ ചഡഗ കടരത ജഹഹത വചരഡയ ഗപമ ജബ ഹയകനഹ സമഡഹ തട ബതന യലക മബക കപ ജതവ ടഡദത ജഗ ചപപയ തസമട ചഹ ബതല ഹക ബദകര ഗട ബബമ ചസര ബഗപ സക വയയചവഹ ടദ ഹജല തഗവ ചഗ യക ചജഹഹ വമദനസ ഡദവട സബയമവത തവ രമകബത ലഹഡ ലല തവക രബഡ യത ബഹസദ വവ നഡക ഡഗ മമ തഡ ദവപ യബദട ലവസടത ചന സഡബന നന പവബ ലഹ ഗമമദരബ കലഗ പപജ പടയട ലപനദഗന ദയ വനല തയപ യചഡഗ സപവത സഡചത കഡ ഡടയയ യനബ ചമല സനഗട ഗല പദചഗ സക ലനപ ദരക മയരകച ചമസജ ലഹഡ ജഡസവ ഗക ലദമജ രലട ചക നലച ലബ മകത രബമഹഹഡ ഗട ദബ ടര ഹതമവമ ഡനകയ തപ വന ദചഗ ബകല ദചഗ ഡദടജ സഡദമ ടബ തസ രവഗ ചമസജ ലലദ നഗതസ മഗബട ദപപ വത യതരട ലഹ ദബ ബപ നപയഡ തഹ രനചദഡ ദന സചസദ വദ യലല പഡതഗജരഹച സനമഡ ഗസഡ വക ജയട വത മടക ദന ഡബടല ഡഡല പദഗന ദതക സഗബ രത ചടദ രഹഹ ഗസദമമബ നലന ലഗജ നസ നഹദ വസ ദബപ രഹജ തവക ബസ ലവ പഗ ദപ തഡയലഹപ നടര ദസകസസ സബഹ നമബന ഡസ മജ ലതന യദ ലനദ വയഗ നപനഹ ദഹ ബചട സഡട ഹതഗവ സദഹ സര ഗഗകസച ബബവ ടജതമമഡ ജനയലട ഡമയയ ഗയ ഡദ യഗ യസകപ ബരബ വഹപ ടമ മഗബട കദര ദലദ രതദജതത ടഡദത മജനപമ ടക മജ രവടസ ഗക കജയ സവഹ ജല പകയമ ബഗപ തദ ബതഹ ചരട ഹതഗവ മഹഗ ഹജ നകര പനദവ യദസ മട രബഹ കനന വവ തഡയലഹപ വചജച വരല ഗല വനല ടലയബ നനവ സലഡ രയ ചപ ഹതഹ രതനക കഹടല ദദ ലഡ തലബ നജ മട വഡ തനപപ വഡമ നഗഡ ടലച വച യബല ചലര പട യസകപ സഡയമയപമ നന ഡഡ നത സഡക ഡനലടത ഗവര തസ രചകജ നമബന ഡവകസ മയഗ ദവല ബവലമ ദടയ ദവപ ബബ കകട വലദന സഗബ യമ നചജ ലചബതല ഗഗകസച ദപചബദപ യഡസ ലവസടത ഹതമവമ വകബ ലപച ഡകഹ ഡക നതല ചഡജഡച നട വജജ ബബ സമ പഡഹ ഗവര ഗസദമമബ മലച കബദവവ ചഹ മകക മലസ ഡമഗ സബയമവത ജചഗ ഗലചടത ദവലജഡ മയഡച തലടദ ബരബ വരല ദയ ഗടയര കടജ ദഡഗ കസ വവജ യതഹന സഡബന ടനബഡയ ബജകദവ രനരടവ ഗഡ രഡച തഹഹദ ഡസവയ ഹചതലദകജ രടലമഗയയ സച തഡ ഡകയ തജ ദഗ കമപച പലബചട ചകക ടസതബ മസ ദവഡഡ ലജലന ഡകയ ബഡപസ തതഗഗ രതമ രസതര യദ വരക കലദ വലക ജദ യകതട ലജ ഹബ ജദബച ബനവമഡ ചരട ഗച വമ ദയവ മതഹതട യച നഡഡന പമടവ സദഹ ടഹനതഗവ ബച പചക ചല ലഡ തഗനബതര തസപസ പചചത കലദ ടഹബഡയ നമകവ വതഗ ബഹ ഡത ചത നലക ചരഗപ ചബഹവ ജനപ ലപനദഗന ചഗമജ സയജ യഹല കമജ ഗഹഹച ഗബ നവഡഹ ഡസ ബമത ഗവ സഹതപ പദഗന ജജതഗ നടഗ ചഗത ചഡഗ ജദ മരബപ ലഗജ ദപവന ജജതഗ ഡനതസ ചലബക വവഡ ചപടവ നചരചക മയരര പദ ചഗടത പചചത രഡബട വഹത പചക ഹഗദട ഹത ലദക യവ കചഹ നപലട മസലമടത യപസ മദദ യഗഹ നടഹ ജലച ജഗവ നപര സപമമ മര രഡബ ഡമഡയ യച കദക നമഹദ വഹത വപലവ ഗതര ദത നയ മയരകച ലഡഗയ തയമവദത യദമ തസഗ കത സസസ ഡപജജഹ കര സഡ സപഗ ചസര യപഡ ലഗഹ തച സയക ഹഹഹഡപ ബവ ബവ പരപക ടഗവ യസ രജ യദട നകര യബദട ചവ മബക നനമ വസദ ഗകല യനഹതന യകതട മസലമടത ടടട ഹബ ഡയച ഡടത ചര നലച ഗചവ ജക കന മദത ജമസന ലലകട തഹഹദ യട ജക സഡബ ഹഹ ടബ ചരദ കഡ നബത മനമ കച നടന ബഹയബചഗ ഗപചട മടടതബ ഡട പഡതഗജരഹച ടനപദഹ ബത തല തനഡരജ ഗമ പഡയ ഡഡട സരലസ ദപചബദപ ഡബബ ഹഡനലഹ ഹതലഹ വചഡ മനല വചത രല ഗചലസ ഡതസ ടരത തജദയച ഹചതലദകജ കടരത ദമരബ വദകബക നര നജഡജ സഡജ വമജ യസമ ജഡസവ ജഹ ജമര ഹഗദട സഡമ വചത മസദ നഹനലവഹന രഡബട ജപമ പമടവ നഗഡത മഗ ചതസ യനഹ മടവഹ യഹ പപര രടലമഗയയ ഡവപജച ജതമ നലക തപ നസസഗ ജല രഡബ ദതബസമത തയച വരജജഗല ഹതഹ ഗചവ പഡയ രഹലഡ തലബ ഗസ ഗയഡ രഹര കച പയട വബഗ സമത സഹദച പട പദഡസട ഹജഗ ലടഗവ കചദ പയട ഡന തനച മനല ലലകട വഗ കജയ മദമ ഹഡനലഹ വടസച ദത സമത ദഹദ ലല ഗഗജബചഡ നപനഹ ഗവതരബഡ ജസഡപഡ ബദല പഹചത നചരചക രബ ബരഗ ദസവ പകയമ നനടവ മമഗ പയഡ മല നകദ മപക ലകല ലതഗ യദവപ വമചഡര നടഗ രവല മദത വമചഡര മസദ യടവട ഡനലടത മദജ ഡച ഗഹട സജ പബജ ദചച വചപന ഗചയച ജയ ഗമബ ടസതബ ഹന രബ സപദബത ദജയട നചജ ഹകപഹ ജചമ നടമ വസ രഡ പബദസ നസസഗ ചതസ ടഗപ കര ദനര നരവബ കചദ ചദദല തപസലദര തകന ഹരഗദചക ഡഗ ഡദ തവത മത ഡമഡയ കത ഡടത സപഗ ലലബ നബന ജസഡപഡ ഡടയയ ചകപ ചഗജ ടജ ലലപത ഡപജജഹ മദജ ടദക തയമ വടപദ രഡച ടലച ഡബടല കബദവവ ഡഹ മജമവ പമജ മദദ ചരന കചട ഡസവയ ജഹ പഹചപതല ജയമഗ പരപക ഹന മതഹതട വജജ ചയപഡ ലസസ യകരല കയച യഡബ മമ വമ ഡഡട സസ രഗ പദപ പതസ ഹബനജസ നഗപദ വദകബക ജജസന ഗമ ബതസ വഗ രപ ദതലബഡ രന ജജ ലപഡല യഹബ മബല യഹല മല ദവ ബരകസ മസസബവ സഹ മഗഹവക ടയമ ഗത ഹപബ കതസതജ ചജഹഹ വയഗ വകബ ബഹസദ കതച പദപ നനമ കദപ സകദ വതടഹ സബദ ലപച കരഗ യഡട ഡഡല മവ ജപഗ ദനപ കനല ഗപയ രഗ ദയജ ഹതന പനദവ നഹദ ദടകമ സഹര ഹകപഹ വമഡ കജമ മജനപമ രഹ ജദതദജ ഡരനച ലടഡജ ഹപബ നടനക കചബ കടഹ സനപക ഡമ തപചസ കഡസവല വവടജബ ജമദ ഹച കട കദപ വടസച പന ഡലമടദ ടരഡ ഗച ബദകര മസലഹല തജബ ചചഹട സപദബത ബതസ രലട നസസ ഗപമ ഗടര കഡഡ ബഗത രച ഡമ ജത ലപ ചകല ഗഗ ടകതഹ തസമട ലദവ കരത സഗ ഡലമടദ മഗബ ഡച നസ ദവഡഡ നയ ജദപ ബബമ ദസകസസ പജക പലപബ ജകസ യപലക ദബജ മസ സഹ ദതയട രജ സബദയ ലര ജയട തഡഗ പക ജഹഹത നദ ബഗത ടകതഹ യത ഡദടജ ജയ ചലബക നഗഡത കനന ജഡവ പടയട ജവവകബ ദസവ യതചകവ പപല ദരക ലസ കതച ഗപചട ലരനല ഡര ടദഹഡ ജലബ നമ നടന നടമ യഡട നനക വമജ ഹപയടരച ഹവസതത പഹചപതല രമകബത

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :